Запрошуємо до участі у науково-педагогічному стажуванні “Досвід країн ЄС у реформуванні освіти...

Запрошуємо до участі у науково-педагогічному стажуванні “Досвід країн ЄС у реформуванні освіти в галузі технічних наук”

511

ЧЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ

Науково-педагогічне стажування

Досвід країн ЄС у реформуванні освіти в галузі технічних наук

м. Прага, Чеська Республіка
20 січня – 28 лютого 2020 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають технічну освіту.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Зверніть, будь ласка, увагу, що проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Войтех Петрачек, доктор технічних наук, професор, ректор Чеського технічного університету в Празі.

УМОВИ УЧАСТІ

Учасникам необхідно до 10 квітня 2020 року (включно):
1) заповнити заявку (у разі співавторства тез заповнюється на кожного учасника окремо);
2) надіслати на електронну адресу  tech@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З ТЕХНІЧНИХ НАУК У ПРАЗІ.

Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі технічних наук, методикою викладання, системою освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок технічних спеціалістів, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела у списку літератури, яке його має.

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ
ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Анісімов М. В.
доктор педагогічних наук, професор,
професор кафедри теорії та методики технологічної підготовки, охорони праці та безпеки життєдіяльності
Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
м. Кропивницький, Україна

Випускники професійно-технічних навчальних закладів працюють в усіх галузях народного господарства. Немає жодного приладу, машини, продуктів сільського господарства та ін., у виробництві яких вони не брали б участь. На деяких підприємствах кількість працюючих випускників ПТНЗ доходить до 80 %, тому професійно-технічна освіта була і є одним з головних постачальників висококваліфікованих робітничих кадрів для господарства будь-якої країни [1, с. 224].

[…]

Література:

  1. Анісімов М. В. Теоретико-методологічні основи прогнозування моделей у професійно-технічних навчальних закладах. Київ-Кіровоград: Поліграфічне підприємство «ПОЛІУМ», 2011. 464 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі технічних наук.

Телефон: + 38 (066) 642 61 74
Email: tech@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити