Запрошуємо до участі у науково-педагогічному стажуванні з суспільних наук

Запрошуємо до участі у науково-педагогічному стажуванні з суспільних наук

397

Північний університетський центр у Бая-Маре

Науково-педагогічне стажування

СУЧАСНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧІВ СУСПІЛЬНИХ НАУК: ТЕНДЕНЦІЇ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

м. Бая-Маре, Румунія
20 січня – 28 лютого 2020 року

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту у галузі суспільних наук.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

Форма участі: дистанційна.

Мови: українська, румунська, російська, англійська.

Зверніть, будь ласка, увагу, що проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ

Ioan-Mircea FĂRCAŞ – декан факультету філології, Північний університетський центр у Бая-Маре.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Учасникам необхідно до 17 квітня 2020 року (включно):

1) заповнити заявку;
2) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:
– тези науково-методичної доповіді за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України;
– надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (після надання реквізитів).
Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ З СУСПІЛЬНИХ НАУК У БАЯ-МАРЕ.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі суспільних наук, методикою викладання, системою освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок фахівців з історичних, політологічних соціологічних наук, тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007;
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція);
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела у списку літератури, яке його має.

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ГЛОБАЛЬНОГО СВІТОГЛЯДУ ФАХІВЦЯ-МІЖНАРОДНИКА НА ОСНОВІ ОВОЛОДІННЯ МЕТОДОМ СПОСТЕРЕЖЕННЯ ДРУГОГО ПОРЯДКУ

Космина В. Г.
доктор історичних наук, доцент,
доцент кафедри регіональних систем та європейської інтеграції
Дипломатичної академії України при МЗС України
м. Київ, Україна

Текст…[1, с. 89].

Література:

1. Luhmann N. Die Gesellschaft der Gesellschaft. Frankfurt am Main : Suhrkamp Verlag, 1997. 1150 p.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів
та проектів у галузі суспільних наук.

Телефон: +38 (068) 473 02 25
Email: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

Завантажити інформаційний лист

Поширити