Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з природничих наук

Запрошуємо до участі в науково-практичній конференції з природничих наук

427

Університет природничих наук у Любліні

Науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

Люблін, Республіка Польща
27–28 грудня 2019 р.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – Ректор Університету природничих наук у Любліні.

СЕКЦІЇ

 1. Флора і рослинність
 2. Експериментальна ботаніка
 3. Зоологія
 4. Екологія
 5. Медико-біологічні дослідження
 6. Хімія
 7. Фізико-географічні дослідження
 8. Суспільно-географічні дослідження

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 24 грудня 2019 р. (включно) такі документи:

 • заповнену за зразком заявку;
 • тези доповіді;
 • відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Електронна адреса: nature@cuesc.org.ua

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ У ЛЮБЛІНІ

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка,  для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок

Наприклад: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, Іванов_Внесок

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською (транслітерація)
 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
 3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса для направлення збірника матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

 • Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).
 • Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.
 • Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.
 • Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].
 • Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.
 • Мова конференції: польська, українська, англійська, російська.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

 1. Екологія

ЕКОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ РОСЛИН НА ТЕРИТОРІЇ
ЗАЛІЗНИЦІ МІСТА ЛЬВОВА

Іванов I. П.

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології
Львівський національний університет імені Івана Франка
м. Львів, Україна

На території залізниці у м. Львів виявлено 409 видів мохоподібних і судинних рослин, серед яких 6 % становлять природний компонент флори, а 94 % – синантропний. Екологічний аналіз дав змогу виявити широкий спектр гідро-, геліо-, термо- і трофоморф. За ценотичною приуроченістю серед бріофітів переважають евритопні (36,6 %), серед судинних – синантропанти (34,4 %).

Література:

 1. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. Охорона природи: Словник-довідник. Київ: Знання. 2002. 550 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі природничих наук.

Телефон: + 38 066 642 61 74
Email: nature@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити