Запрошуємо прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції з державного управління

Запрошуємо прийняти участь у міжнародній науково-практичній конференції з державного управління

352

Венеціанський університет Ка’ Фоскарі

Міжнародна науково-практична конференція

СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ:
ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ

23–24 грудня 2019 року
м. Венеція, Італія

Для участі в конференції запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають освіту в галузі державного управління.

Усіх учасників конференції з України буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

проф. МІКЕЛЕ БУЛЬЄЗІ, ректор Венеціанського університету Ка’ Фоскарі.

СЕКЦІЇ

 1. Теорія та історія державного управління
  2. Механізми державного управління
  3. Державна служба
  4. Місцеве самоврядування
  5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна. Учасникам необхідно до 20 грудня 2019 року (включно) надіслати на електронну адресу  pub.adm@cuesc.org.ua   

1) тези доповіді;

2) заявку;

3) відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА КОНФРЕНЦІЮ У ВЕНЕЦІЇ.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у міжнародній науково-практичній конференції
СТРАТЕГІЧНЕ АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ: ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ ТА РОЛЬ ДЕРЖАВИ

 1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською (транслітерація)
 2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
 3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
 4. Контактний телефон
 5. E-mail
 6. Поштова адреса для направлення матеріалів конференції (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мови конференції: англійська, українська, російська, італійська.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

5. Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку

ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ОСОБИСТОСТІ

Кукін І. В.
кандидат наук з державного управління,
перший заступник начальника Головного центру управління службою Державної прикордонної служби України
м. Київ, Україна

Текст… [1].

Література:

 1. Про національну безпеку України : Закон України від 21 червня 2018 р. 2469-VIII / Верховна Рада України. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19 (дата звернення: 22.10.2019)

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Тютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі державного управління.

Телефон: +38 068 473 02 28
Email: pub.adm@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити