Запрошуємо прийняти участь у науково-педагогічному стажуванні з педагогічних та психологічних наук

Запрошуємо прийняти участь у науково-педагогічному стажуванні з педагогічних та психологічних наук

959

Університет Марії Кюрі-Склодовської

Науково-педагогічне стажування

Інноваційні методи організації освітнього процесу в галузі педагогіки і психології в Україні та країнах ЄС

м. Люблін, Республіка Польща
18–29 листопада 2019 р.

Для участі в стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають педагогічну або психологічну освіту.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають до 15 листопада 2019 р. (включно) надіслати на електронну адресу ped@cuesc.org.ua  такі документи:
• заповнену за зразком заявку;
• тези доповіді;
• відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок
Наприклад: Заборовський_Заявка, Заборовський_Тези, Заборовський_Внесок

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ У ЛЮБЛІНІ

НАВЧАЛЬНЕ НАВАНТАЖЕННЯ СТАЖУВАННЯ

становить 6 кредитів (180 годин) і розподіляється таким чином:
• ознайомлення із сайтом університету – 12 годин;
• участь у дистанційному семінарі-тренінгу та робота над науково-методичними доповідями – 48 годин;
• індивідуальна робота з навчально-методичними матеріалами – 120 годин.

Усі учасники стажування будуть забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей, сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами). Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування у науко-вій установі в країні, яка входить до Європейсь-кого Союзу, на здобуття звання доцента, професора і старшого дослідника відповідно до п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

ЗРАЗОК ЗАЯВКИ

Заявка на участь у науково-педагогічному стажуванні «Сучасний стан, методики та досвід України і ЄС у сфері психології та педагогіки»

1. Прізвище, ім’я, по батькові учасника українською та англійською мовами (транслітерація)
2. Науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює учасник, місто, країна
3. Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника (у разі його наявності)
4. Контактний телефон
5. E-mail
6. Поштова адреса для направлення матеріалів стажування (ПІБ отримувача, вулиця, будинок, квартира, місто (район, область), поштовий індекс).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

• Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007; 2010;
• Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см;
• Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст;
• Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника (напр.: Стеценко Л.П._тези);
• Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДІ

НОВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОГО СУПРОВОДУ
У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Сенько І. П.
кандидат педагогічних наук, доцент,
доцент кафедри іноземних мов
Ужгородський національний університет
м. Ужгород, Україна

Особливістю сучасного інформаційного суспільства є те, що інформація зростає і накопичується швидкими темпами, що унеможливлює відповідно швидке оновлення підручників і навчальних посібників, проте вимагає швидкої реакції з боку викладача [1].

Література:

1. Бондарева К.I. Педагогічний аналіз інноваційної діяльності вчителя : [наук.-метод. посібник] / К.I. Бондарева, О.Г. Козлова. − Суми : Слобожанщина, 2001. − 44 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво)

Контактна особа:
Коробець Оксана Володимирівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі педагогічних та психологічних наук.
Електронна адреса: ped@cuesc.org.ua
Контактний телефон: + 38 (068) 473 09 80
Електронна сторінка: www.cuesc.org.ua

Завантажити інформаційний лист
Поширити