Зарубіжна колективна монографія з культурології та мистецтвознавства (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Зарубіжна колективна монографія з культурології та мистецтвознавства (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

450

Куявський університет у Влоцлавеку

Одеська національна музична академія імені А.В. Нежданової

Колективна монографія

СУЧАСНА КУЛЬТУРОЛОГІЯ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО:
ДОСВІД УКРАЇНИ ТА ЄС

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти.

Матеріали приймаються українською, польською, англійською мовами.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 1 примірники видання.

Кожен співавтор отримає сертифікат.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

 • Адам Гарвонський, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Збігнев Бренда, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • Самойленко Олександра Іванівна, доктор мистецтвознавства, професор, проректор з наукової роботи Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової;
 • Осадча Світлана Вікторівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри історії музики та музичної етнографії Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової.

ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЇ

визначена у таких нових нормативно-правових актах:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF

Для кандидатів та докторів для участі у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 6.  Рада утворюється у складі голови та членів ради – двох рецензентів і двох опонентів. Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

Для аспірантів для захисту у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 11. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 

 1. Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

п. 2. Установити, що:

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

п. 2. Установити, що:

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 1. Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених:

п. 5.4. Анотованого звіту:

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

 • Методи проведення сучасних мистецтвознавчих і культурологічних студій;
  • Історія та сучасний стан українського та зарубіжного мистецтва;
  • Народне і академічне мистецтво: взаємозв’язки та взаємовпливи;
  • Викладання дисциплін з мистецтвознавства та культурології у контексті сучасних освітніх технологій.

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 17 липня 2020 року (включно):

 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:

– наукову статтю для публікації;

– копію квитанції про оплату(після надання реквізитів).

Тема листа: КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З КУЛЬТУРОЛОГІЇ ТА МИСТЕЦТВОЗНАВСТВА

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 17 липня 2020 року (включно).
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів.
Електронна розсилка макету монографії: 14 вересня 2020 року.
Поштова розсилка друкованих примірників: 25 вересня 2020 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою); назва статті;
 • матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфа і висновок (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

BALFOUR DECLARATION 100 YEARS OF HISTORY AND VALUES

Batenko H. V.

INTRODUCTION
Though Balfour Declaration contained no word about immediate establishment of a Jewish State in Palestine, nevertheless, it was positively perceived by the leaders of Zionist movement. Ch. Weizmann wrote: «It is one of the examples in history when we should ask ourselves if we should be irreconcilable and press the point. [1]

[1] Weizmann Ch. Trial and Error / Ch. Weizmann. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p.

1. Назва параграфу

Текст […]

2. Назва параграфу

Текст […]

CONCLUSIONS
In modern historical science there is a lot of attention to the study of the history of states that have independently determined their destiny. Therefore, studying the Middle East problem of the early twentieth century with the help of archives and memoirs will help Ukraine find its own historical path. […]

SUMMARY

The article is devoted to studying the Middle East problem of the early twentieth century with the help of archives and memoirs […]

REFERENCES
1. Weizmann Ch. Trial and Error / Ch. Weizmann. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p. DOI 10.1081/355-8622/59-64

Information about author:
Batenko H. V.,
Candidate of Historical Sciences,
Associate Professor at the Department of History of Ukraine and Methods of Teaching
Kherson State University
27, Universytetska Str., Kherson, Ukraine

_____________________________________________________________________________________________________________

[1] Weizmann Ch. Trial and Error / Ch. Weizmann. N.-Y.: Schocken, 1949. 493 p.

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва(згідно з підписаними договорами про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку та Одеською національною музичною академією імені А. В. Нежданової)

Контактна особа:
Качан Олена Вікторівна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі культурології та мистецтва.

Телефон: +38 (068) 473-02-25
Email: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube 

 

Завантажити інформаційний лист

Поширити