Зарубіжна колективна монографія з медичних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Зарубіжна колективна монографія з медичних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

477

Куявський університет у Влоцлавеку

Колективна монографія

ПРОБЛЕМИ МЕДИЧНОЇ НАУКИ ТА ОСВІТИ:
ДОСВІД КРАЇН ЄС ТА ЙОГО ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ

До участі у написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти.

Матеріали приймаються українською, польською, англійською мовами.

Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень.

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дасть можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України та презентований 12 листопада 2019 року.

Вид видання – наукове, формат А5, тверда палітурка.

Автори колективної монографії обов’язково отримують 1 примірник видання.

Кожен співавтор отримає сертифікат.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ

 • д-р Юстина Новак, Куявський університет у Влоцлавеку;
 • д-р Йоланта Клоц, Куявський університет у Влоцлавеку.

ЦІННІСТЬ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ РОЗДІЛУ У МОНОГРАФІЇ

визначена у таких нових нормативно-правових актах:

 1. Постанова Кабінету Міністрів України від 06 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF

Для кандидатів та докторів для участі у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 6.  Рада утворюється у складі голови та членів ради – двох рецензентів і двох опонентів. Вчений, який пропонується до складу ради, повинен мати не менше трьох наукових публікацій, опублікованих за останні п’ять років, за науковим напрямом, за яким підготовлено дисертацію здобувача, з яких не менше однієї публікації у виданнях, проіндексованих у базах даних Scopus та/або Web of Science Core Collection. До таких публікацій зараховуються монографії, розділи монографій, статті у періодичних наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, затвердженого МОН, або у періодичних наукових виданнях інших держав.

Для аспірантів для захисту у разових радах в рамках експерименту з присудження ступеня доктора філософії:

п. 11. Основні наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій зараховуються: статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 

 1. Наказ МОН України від 23.09.2019 № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук»

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1086-19

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

п. 2. Установити, що:

1) основні наукові результати дисертації (виконаної у формі рукопису, монографії, наукової доповіді) на здобуття наукового ступеня доктора наук має бути висвітлено не менше ніж у 20 наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

не більше ніж дві (два) монографії (розділи у колективних монографіях);

Для апробації результатів дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

п. 2. Установити, що:

2) основні наукові результати дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук має бути висвітлено не менше ніж у трьох наукових публікаціях, які розкривають основний зміст дисертації. До таких наукових публікацій належать:

статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України (замість однієї статті може бути зараховано монографію або розділ монографії, опублікованої у співавторстві).

 1. Додаток 3 (Анотований звіт) до Положення про проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління ними (пункт 5 розділу ІІІ), затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.12.2015 № 1287

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-16

Для звітування в рамках наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених:

п. 5.4. Анотованого звіту:

Монографії та/або розділи монографій, що опубліковані за темою проекту у закордонних виданнях мовами країн, які входять до ОЕСР, та/або офіційними мовами Європейського Союзу, які не входять до ОЕСР, вказуються у таблиці 5 цього Звіту.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ

 1. Клінічна медицина: досвід та нововведення
 2. Теоретична медицина: основні напрямки розвитку
 3. Фармацевтичні науки
 4. Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
 5. Профілактична медицина: сучасний стан та перспективи
 6. Ветеринарна медицина

УМОВИ УЧАСТІ

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно До 29 травня 2020 року (включно):

 1. заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua:

– наукову статтю для публікації;

– копію квитанції про оплату(після надання реквізитів).

Тема листа: Колективна монографія З МЕДИЧНИХ НАУК

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 29 травня 2020 року (включно).
Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 3 днів після отримання матеріалів.
Електронна розсилка макету монографії: 27 липня 2020 року.
Поштова розсилка друкованих примірників: 7 серпня 2020 року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

 • стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
 • обсяг статті не менше 20 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.
 • кількість авторів не може перевищувати дві особи.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ

 • прізвище та ініціали автора статті; назва статті;
 • основний текст статті, який повинен мати таку структуру: короткий вступ (1-2 сторінки), 2-3 рівнозначних за обсягом параграфи і висновки (1 сторінка), анотація 7-10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження);
 • список використаної літератури;
 • прізвище та ініціали автора статті; науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою);
 • у статті обов’язково мають бути посторінкові позатекстові посилання, які потрібно відзначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань в наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI), потрібно вказати DOI для кожного джерела, яке його має.

Увага! Список використаних джерел складається мовою оригіналу  та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

PROBLEM OF ACUTE ABDOMEN AT KETOACIDOTIC COMA

Ivanov I. P.

INTRODUCTION
Text[1]… […].

1. Назва параграфу

Text[2] […]

2. Назва параграфу

Text […]

CONCLUSIONS
Text […]

SUMMARY
Text […]

REFERENCES
1. Gastrointestinal manifestations of diabetic ketoacidosis. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2589676/
2. Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158. DOI 10.1048/423-6651/75-79

Information about author:
Ivanov I. P.,
Candidate of Medical Sciences,
Associate Professor of the Department of Pediatric Gastroenterology and Nutritiology
Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education
58 Amosova str., Kharkiv, 61176, Ukraine

_____________________________________________________________________________________________________________

[1] Акулінін В. М. Лікування хворих на терапевтично резистентну параноїдну шизофренію. Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної біохімії. 2013. № 6. С. 150–158. DOI 10.1048/423-6651/75-79

[2] Gastrointestinal manifestations of diabetic ketoacidosis. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2589676/

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Куявським університетом у Влоцлавеку)

Контактна особа:
Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проектів у галузі медичних наук.

Телефон: +38 (068) 992 04 11
Email: med@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: www.cuesc.org.ua
Facebook: www.facebook.com/cuescinfo
YouTube: www.youtube.com/channel/cuescinfo

 

Завантажити інформаційний лист

Поширити