International Scientific Conference “XXIV A. Krymsky Oriental Studies Readings” (Kyiv, Ukraine)

International Scientific Conference “XXIV A. Krymsky Oriental Studies Readings” (Kyiv, Ukraine)

1122

Інститут сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Видавничий дім «Гельветика»

Міжнародна наукова конференція, присвячена 30-річчю Інституту сходознавства імені А.Ю. Кримського НАН України

ХХІV СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО

21 грудня 2021 року
м. Київ, Україна

Завантажити інформаційний лист

РОБОТУ СЕКЦІЙ ЗАПЛАНОВАНО З ТАКИХ НАПРЯМІВ:

 • Стародавній Схід;
 • Історія та культура країн Близького та Середнього Сходу;
 • Історія та культура країн Азійсько-Тихоокеанського регіону;
 • Історія та культура держав і народів Євразійського степу;
 • Крим: історія, культура, сучасність;
 • Релігії та філософські вчення Сходу;
 • Східні мови та літератури;
 • Сучасний Схід;
 • Східні пам’ятки в Україні;
 • Спадщина українського сходознавства, історія сходознавчих установ в Україні.

Робочі мови – українська, англійська.
Тривалість доповіді – 15 хвилин.

У разі Вашої зацікавленості просимо до 1 грудня 2021 року (включно):

Тези доповідей приймаються в електронному вигляді (формат MS Word). Кількість співавторів – до двох осіб.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, які не мають відношення до проблематики конференції, не відповідають зазначеним вимогам або були отримані після 1 грудня 2021 р.

Проїзд та проживання здійснюються за власний рахунок учасника.

Усі учасники конференції отримають безкоштовний збірник тез доповідей та сертифікат.

Доповіді з ключових проблем сходознавства можуть бути прийняті до друку у вигляді статей у наукових періодичних виданнях Інституту сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАН України («Східний світ» та «Сходознавство»).

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

 • Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файлу з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (ів) (шрифт – напівжирний); ORCID ID; науковий ступінь, вчене звання, посада; навчальний заклад, навчально-дослідний інститут, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва тез доповіді (великі літери, шрифт – напівжирний); ключові слова; текст.
 • Сторінки не нумеруються.
 • Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П.В._тези).
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Оформлення таблиць: нумерація праворуч таблиці курсивом, заголовки таблиць розміщуються по центру (кегль шрифту – 14, напівжирний). Розмір шрифтів для набору тексту у таблиці – 10.
Оформлення формул: формули створюються у редакторі Microsoft Equation. Нумерація формул у круглих дужках праворуч тексту.
Оформлення рисунків: рисунок виконується в Microsoft Office (згрупований в один об’єкт) або вставляється у публікацію у растрових форматах TFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Назва вказується під рисунком (Рис. 1. Назва).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Історія та культура країн Близького та Середнього Сходу

УДК

Галета А.А.
ORCID: 0000-0000-0000-0000
доктор історичних наук, доцент,
доцент кафедри філософії, соціології
та менеджменту соціокультурної діяльності
Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
м. Одеса, Україна

МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА БЛИЗЬКОГО ТА СЕРЕДНЬОГО СХОДУ У СЕРЕДНІХ ВІКАХ

Ключові слова: Близький Схід, культура, Новий час, раннє середньовіччя, Середня Азія, Північна Індія.

Інтерес до Сходу в європейців завжди був великим. Древні греки захоплювалися єгипетською цивілізацією. Древні римляни говорили: “Ex Oriente lux” – “Зі Сходу –світло”. Зацікавлене ставлення до Сходу збереглося в Європі і в ранньому середньовіччі, а згодом посилилося в період хрестових походів.

Література:

1. Авдиев В.И. История Древнего Востока. М. : Госполитиздат, 1953. 758 с.
2. Барг М.А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М. : Мысль, 1987. 348 с.
3. Гриненко Г.В. Хрестоматия по истории мировой культуры. М. : Юрайт, 1998. 669 с.

ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 • Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ, вул. Грушевського 4, кімн. 205.

КОНТАКТИ: 

E-mail: chytkrymskogo@gmail.com
Web: https://oriental-studies.org.ua
Т.: +38 068 824 75 98

Завантажити інформаційний лист

Поширити