International Legal Contest of Scholarly Articles for Hei Students (Kropyvnytskyi, Ukraine)

International Legal Contest of Scholarly Articles for Hei Students (Kropyvnytskyi, Ukraine)

1853
Донецький державний університет внутрішніх справ
Куявський університет Влоцлавеку
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

МІЖНАРОДНИЙ ПРАВНИЧИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ СТАТЕЙ
СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(присвячений дню Донецького державного університету внутрішніх справ)

12 квітня 2023 року
м. Кропивницький, Україна

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНКУРСУ:

 • теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
 • конституційне право; муніципальне право.
 • цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 • господарське право; господарсько-процесуальне право.
 • трудове право; право соціального забезпечення.
 • земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 • адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 • кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 • кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 • судоустрій; прокуратура та адвокатура.
 • міжнародне право.
 • філософія права.
 • юридична психологія.

ПОРЯДОК  РЕЄСТРАЦІЇ:

Для участі у Конкурсі необхідно: 

До 27 березня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу оргкомітету nauka.dnuvs@gmail.com

 1. заявку за зразком, що додається (у форматі .doc);
 2. текст статті, оформлений відповідно до вимог.

Автори трьох кращих наукових статей отримують грошову винагороду та сертифікати

За І місце ‒ 5000 грн.
За ІІ місце ‒ 3000 грн.
За ІІІ місце ‒ 2000 грн.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – до 10–12 сторінок;
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я та по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України, НАПрН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи автора (співавторів);
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с.25–26], а самі назви джерел наводяться в розділі «Список використаних джерел» у порядку згадування в тексті;
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до org/transliteratsiia, онлайн-транслітерація російськомовних джерел – відповідно до translit-online.ru.
 • До кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках подається переклад англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не українсько- та не російськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – [in Ukrainian] чи [in Russian];
 • якщо описана у Списку використаних джерел публікація має DOI, цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;
 • після References подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8 слів). Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).
 • Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку використаних джерел та References покладається на авторів.

СТРУКТУРА НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором; під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми й причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках; бажано включити й аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Зверніть увагу!!!
Назва статті не повинна бути тотожною з назвою тематичних напрямів Конкурсу

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі її оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено електронним листом на адресу, зазначену в заявці.

За результатами Конкурсу заплановано підготовку електронного збірника матеріалів Конкурсу, що буде розміщено в університетському репозитарії Донецького державного університету внутрішніх справ за адресою:
Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 (головний корпус Донецького державного університету внутрішніх справ).

Участь у Конкурсі безкоштовна.

Переможці Конкурсу зможуть одноразово безкоштовно опублікуватися у збірнику наукових праць «Правовий часопис Донбасу» («Law journal of Donbass») або науково-практичному журналі «Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика» («Ukrainian polyceistics: theory, legislation, practice»).

Онлайн-студія: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 1 (головний корпус Донецького державного університету внутрішніх справ).
Про час проведення фінального засідання Конкурсу (на якому буде оголошено переможців) його учасників буде повідомлено додатково.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

1. Прізвище, ім’я та по батькові
____________________________________________________________________________________________________________
2. Назва статті
____________________________________________________________________________________________________________
3. Місце роботи (навчання)
____________________________________________________________________________________________________________
4. Посада (повністю)
____________________________________________________________________________________________________________
5. Науковий ступінь
____________________________________________________________________________________________________________
6. Вчене звання
____________________________________________________________________________________________________________
7. Адреса для листування
____________________________________________________________________________________________________________
8. Контактний телефон
____________________________________________________________________________________________________________
9. E-mail:
____________________________________________________________________________________________________________

Відомості, викладені в заявці, можуть бути оприлюднені у друкованих матеріалах Конкурсу (потрібне підкреслити)
• так
• ні

КОНТАКТИ:

(050) 789 73 92; (098) 496 76 33 ‒ начальник відділу організації наукової роботи Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент Ганна Буга.

Поширити