Vth International Scientific and Practical Conference “Environmental problems and rational nature management...

Vth International Scientific and Practical Conference “Environmental problems and rational nature management in the context of sustainable development” (Kherson, Ukraine)

834
Міністерство освіти і науки України
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Факультет рибного господарства та природокористування
Кафедра екології та сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка

Конференція відбудеться за підтримки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Бюджетної установи «Методично-технологічний центр з аквакультури» Державного агентства рибного господарства України, Інституту агроекології і природокористування НААН України, Мережі центрів аквакультури Центральної та Східної Європи (NACEE), Херсонської обласної державної адміністрації, підприємств рибної галузі.

V-a Міжнародна науково-практична конференція

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА РАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

до дня пам’яті доктора сільськогосподарських наук, професора Пилипенка Юрія Володимировича

27–28 жовтня 2022 р.
м. Херсон, Україна

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Теоретичні та прикладні екологічні дослідження
 2. Моделювання та прогнозування стану навколишнього середовища
 3. Актуальні питання сучасної іхтіології та аквакультури
 4. Стійкий розвиток лісового господарства
 5. Екологічні та соціально-економічні аспекти сталого розвитку
 6. Сучасні проблеми використання, відтворення та охорони природних ресурсів в контексті сталого розвитку
 7. Зміни клімату та їх наслідки для природних екосистем
 8. Екологічні та інноваційні технології у сільському господарстві
 9. Сучасні підходи до методики викладання дисциплін природничого напряму

Робочі мови: українська, англійська.

Матеріали доповідей учасників заходу будуть опубліковані в збірнику конференції.

Кожен учасник отримає сертифікат про участь в конференції.


Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2022 р. надіслати до Оргкомітету електронною поштою або подати особисто:

 • заявку на участь (форма додається);
 • текст матеріалів в електронній версії, оформлений згідно вимог (наводяться нижче);
 • здійснити оплату за участь у Конференції.

Матеріали конференції з подальшим доопрацюванням (за необхідністю) можуть бути опубліковані у фахових виданнях «Таврійський науковий вісник», «Водні біоресурси та аквакультура».

Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не будуть.

Організаційний внесок за участь в конференції складає 100 грн.

Оплату оргвнеску здійснювати на картку Raiffeisen BANK AVAL лише після надання матеріалів та підтвердження їх отримання оргкомітетом на картку:

4149 5001 0151 8895
(отримувач переказу – Дюдяєва Ольга Анатоліївна)

За результатами конференції буде видано електронну збірку матеріалів конференції.

Матеріали для публікації, заявку надсилати на електрону пошту:
ecokonf.ksau@gmail.com


ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

27 жовтня 2022 року

1000–1100 – Відкриття конференції. Пленарне засідання.
1100–1130  – Перерва.
1130–1300 – Секційні засідання.
1300–1330 – Перерва.
1330–1500 – Секційні засідання.

28 жовтня 2022 року

1000 – Підведення підсумків.

Формат Конференції – на платформі Zoom.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

Матеріали доповіді надсилаються електронною поштою з підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора (наприклад, Євтушенко.doc).

 • Обсяг матеріалів, що надаються до друку, – до 4-х сторінок формату А4 (297×210 мм), орієнтація – книжкова. Береги: всі по – 20 мм. Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,5 (полуторний), абзаци – 12,5 мм. Редактор Microsoft Word у форматі DOC.
 • таблиці повинні бути тільки книжкової орієнтації (обов’язково), розмір шрифту 10-14 пт;
 • назви рисунків подавати під графічними об’єктами з вирівнюванням по центру (обов’язково), складні рисунки зі значною кількістю об’єктів, а також підписи до них подавати у зв’язаному вигляді (групувати як один об’єкт); підписи до графіків, зроблених в Ехсеl, подавати у нижній частині з вирівнюванням по центру; рисунки приймаються у растрових форматах BMP, TIFF, JPEG, GIF;
 • тексти статей повинні бути перевірені на наявність орфографічних та граматичних помилок (обов’язкова вимога);
 • Розміщення на сторінці: ініціали та прізвище автора, місце роботи, адреса електронної пошти друкується зверху з вирівнюванням по правому краю курсивом; за ним через 1 рядок з вирівнюванням по центру – назва статті прописними літерами напівжирним шрифтом; після цього, через 1 рядок – основний текст з вирівнюванням по ширині;
 • під текстом, через рядок, з вирівнюванням по ширині подається список літератури (через 1 інтервал) з розміром шрифту 12 пт; посилання на джерела в тексті оформляються в квадратних дужках [1].

ФОРМА ЗАЯВКИ: 

V-a Міжнародна науково-практична конференція
“Екологічні проблеми навколишнього середовища
та раціонального природокористування
в контексті сталого розвитку”
27-28 жовтня 2022 року

м. Херсон, Україна

Заявка в електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі. Приклад назви файлу: Євтушенко_заявка.doc.

У заявці необхідно вказати:

Прізвище, ім’я, по батькові_______________________________________________________________________________________

Посада_______________________________________________________________________________________________________

Науковий ступінь_______________________________________________________________________________________________

Вчене звання__________________________________________________________________________________________________

Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса (країна, місто)________________________________________________________

Поштова адреса для листування, контактний телефон, еmail__________________________________________________________

Назва наукового напряму_______________________________________________________________________________________

Назва доповіді_________________________________________________________________________________________________

ФОРМА УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

Формат Конференції буде визначено пізніше, про що буде надано інформацію додатково.


Матеріали для публікації, заявку надсилати на електрону пошту:
ecokonf.ksau@gmail.com

ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:

(050) 213-76-72 – Пічура Віталій Іванович, завідувач кафедри екології та сталого розвитку імені Ю. В. Пилипенка, голова Оргкомітету;

(050) 906-18-99 – Дюдяєва Ольга Анатоліївна, заступник голови Оргкомітету;

(097) 319-56-40 – Євтушенко Ольга Тарасівна, відповідальний секретар Оргкомітету. 

Поширити