V (IX) International scientific and practical conference «Theory and technology of foreign...

V (IX) International scientific and practical conference «Theory and technology of foreign language education» (Kyiv, Ukraine)

274
Міністерство освіти і науки України
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Факультет іноземної філології
кафедра методики викладання іноземних мов

кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням
Університет Кобленц-Ландау (Німеччина)
Інститут Конфуція Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Міжнародний методично-освітній центр / Dinternal Education (Pearson Education) Ukraine
Express Publishing Ukraine
European Association of Education

V (IX) Міжнародна науково-практична конференція

«ТЕОРІЯ І ТЕХНОЛОГІЯ ІНШОМОВНОЇ ОСВІТИ»

26–27 жовтня 2022 року
у НПУ ім. М. П. Драгоманова
(01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, факультет іноземної філології)

Завантажити інформаційний лист

Шановні колеги!

Для участі в роботі конференції запрошуються спеціалісти в галузі лінгводидактики та методики навчання іноземних мов
у середній та вищій школах.

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМАМИ:

 1. Лінгводидактика – зміст та мета навчання іноземних мов.
 2. Актуальні проблеми сучасних і традиційних засобів навчання іноземних мов у школі та ЗВО: підручники, довідники, словники, ТЗН, мультимедіа.
 3. Інформаційні технології у формуванні комунікативної компетентності та особливості дистанційної (повної, часткової) форми навчання.
 4. Формування іншомовних компетентностей (лінгвістичної, комунікативної, соціокультурної тощо) у процесі міжмовної взаємодії.
 5. Технології формування іншомовної компетенції за професійним спрямуванням: традиції, проблеми, перспективи.
 6. Викладання та вивчення східних мов в Україні: актуальні проблеми в сучасному мультилінгвальному просторі.
 7. Сучасні стратегії мовної підготовки іноземних студентів.

Форми участі: дистанційна (електронна платформа Google Meet).

У програмі конференції заплановано проведення секційних засідань, 2-х круглих столів та науково-практичного семінару.

Робочі мови конференції: слов’янські, англійська, німецька, французька.

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

До 20.10.2022 р. (включно) просимо надіслати на одну із зазначених електронних адрес оргкомітету (a.yu.vitchenko@npu.edu.ua або n.o.breslavets@npu.edu.ua) окремими файлами:

1) заявку на участь у конференції (назва файлу: Ivanenko_О_М_zayavka);

2) тези доповіді (назва файлу: Ivanenko_О_М_tezy);

3) відскановану / сфотографовану квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу: Ivanenko_О_Н_kvytantsiya) (реквізити для оплати будуть зазначені в офіційному повідомленні після проходження перевірки тез на плагіат програмою Unicheck);

4) наукову статтю (за бажанням) (назва файлу: Ivanenko_О_Н_stattya).

ПОРЯДОК І ТЕРМІНИ ОФОРМЛЕННЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

(I) Прийом заявок, тез на електронну адресу оргкомітету конференції – до 20.10.2022 р., статей до 01.11.2022 р. (вимоги до оформлення тез (статей) та зразок зазначено нижче).

(II) Підтвердження оргкомітетом зарахування матеріалів до програми конференції за надходженням заявок і тез, але не пізніше 22.10.2022 р.

(III) Отримання запрошення для участі в конференції – до 24.10.2022 р.

(IV) Оплата оргвнеску (150 гривень) здійснюється після підтвердження оргкомітетом зарахування матеріалів до програми конференції. Внесок включає витрати на підготовку електронної версії програми конференції, тез доповідей, сертифікату учасника конференції; технічне й інформаційне забезпечення. Увага! Доктори наук внеску не сплачують.

(VI)  Публікація статей (за бажанням учасників конференції) планується в науковому фаховому виданні категорії Б – «Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія педагогічні науки». Фахова реєстрація: Наказ МОН України № 1328 від 15.04.2021, додаток 3, категорія Б з педагогічних наук; науковий журнал включено до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, «Наукова періодика України». Назва статті має відрізнятися від назви тез доповіді. Детальну інформацію про вимоги до оформлення статей та вартість публікації розташовано наприкінці інформаційного листа та на сайті:

– https://npu.edu.ua/ua/nauka/naukovi-zbirnyky/naukovi-zapiski – «Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія педагогічні науки».

ОРГКОМІТЕТ ІНФОРМУЄ, ЩО:

 • залишає за собою право на відмову в друці матеріалів (тез), що не відповідають тематиці конференції, вказаним вимогам, термінам подання або містять плагіат (рівень оригінальності повинен становити не менше 75 %);
 • після конференції збірник матеріалів буде доступним в електронній версії на сайті факультету іноземної філології НПУ імені М.П. Драгоманова;
 • публікація статей у науковому виданні, зареєстрованому ВАК України, планується після проведення конференції (реквізити для оплати публікації статті будуть зазначені в офіційному повідомленні після закінчення терміну прийому матеріалів і проходження їхньої перевірки на плагіат програмою Unicheck).

Будемо раді вашій участі в роботі конференції!
З повагою, оргкомітет.

Заявка на участь
у V (IХ) Міжнародній науково-практичній конференції
«ТЕОРіЯ і ТЕХНОЛОГіЯ іНшомовної Освіти»
27–27 жовтня 2022 р.

Прізвище, ім’я, по батькові  
Місце роботи / навчання (без абревіатур і скорочень)  
Посада  
Науковий ступінь  
Вчене звання  
Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада наукового керівника (для аспірантів і магістрантів)  
Науковий напрям конференції  
Тема доповіді  
Назва наукової статті (за наявності)  
Номер контактного телефону  
E-mail (обов’язково з доступом до електронної платформи Google Meet)  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

 1. Мови тез – слов’янські, англійська, німецька, французька.
 2. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – одиничний.
 3. Поля: – ліворуч – 2,5 см, вгорі – 2,5 см, праворуч – 1,5 см., знизу – 3 см; абзацний відступ– 1,25 см.
 4. У правому верхньому кутку жирним курсивом – ініціали і прізвище автора (наприклад, Іваненко І. І.).
 5. Під прізвищем назва навчального закладу жирним курсивом; місто, країна (жирним, курсивом, в дужках) (наприклад, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (Київ, Україна)).
 6. Через міжрядковий інтервал по центру великими жирними літерами НАЗВА СТАТТІ.
 7. Через міжрядковий інтервал текст тез обсягом до 3 сторінок (необхідно окреслити актуальність та мету дослідження, викласти результати та сформулювати висновки).
 8. Через міжрядковий інтервал – перелік Літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» (кегль – 12; до 5 джерел в алфавітному порядку). Посилання на джерело необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номеру сторінки відповідного джерела, наприклад: [2, с. 45].

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Наливайченко К. С.
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
(м. Київ, Україна)

КОНСТРУКТИВІСТСЬКІ ПІДРУЧНИКИ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЦІЛЕЙ: ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ

Текст текст текст …..
Текст текст текст …..
Текст текст текст …..

Література

1. Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісник НАН України. 2012. № 6. С. 62–67.

Матеріали конференції друкуватимуться в авторській редакції. За науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідають автори та (для студентів і аспірантів) наукові керівники.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:

Розмір коштів на покриття витрат з публікації статей у виданні «Наукові записки НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія педагогічні науки» складає 150 грн. за одну сторінку, обсяг статті – 12–15 сторінок.

Література та анотації також входять до загальної кількості сторінок публікації, що оплачується.

Мова публікацій: українська, англійська, іспанська, італійська, німецька, польська, словацька, угорська, французька, чеська.

Формат А 4; поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

СТРУКТУРА СТАТТІ:

 1. УДК
 2. Прізвище, ім’я, по батькові.
 3. Назва статті (українською та англійською мовами).
 4. Анотація (1800 друкованих знаків) та ключові слова (8–10 слів) – українською, англійською мовами.
 5. Текст статті.
 6. Використана література, оформлена згідно з ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання» з поправками (код УКНД 01.140.40).
 7. References.

При транслітерації слід дотримуватись вимог постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. №55.

 1. Відомості про автора(-ів) українською та англійською мовами: прізвище, ім’я, по батькові; науковий ступінь, вчене звання (за наявності); посада; організація, в якій працює автор; електронна адреса.

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:

01054, м. Київ, вул. Тургенєвська, 8/14, факультет іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кафедра методики викладання іноземних мов (ауд. 5-9), кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням (ауд. 6-12).

КОНТАКТНІ ТЕЛЕФОНИ:

+38(044)486-88-50 – кафедра методики викладання іноземних мов факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; Е-mail: method.npu@ukr.net

+38(067)6837394 – Вітченко Анастасія Юхимівна, доцент кафедри методики викладання іноземних мов, відповідальний секретар оргкомітету конференції; Е-mail: a.yu.vitchenko@npu.edu.ua

+38(044)486-44-65 – кафедра іноземних мов за професійним спрямуванням факультету іноземної філології НПУ імені М. П. Драгоманова; Е-mail: foreignlanguagesnpu@gmail.com

+38(095)6743817 Бреславець Надія Олександрівна, доцент кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням, відповідальний секретар оргкомітету конференції; Е-mail: n.o.breslavets@npu.edu.ua

Поширити