V International scientific and practical conference “Third level of education in Ukraine:...

V International scientific and practical conference “Third level of education in Ukraine: Formation and Trends” (Svitiaz, Ukraine)

452

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Відділ аспірантури та докторантури
Громадська організація «Міжнародна фундація науковців та освітян»
Куявський університет у Влоцлавеку
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

V Міжнародна науково-практична конференція

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

база практики «Гарт»
с. Світязь, Шацький район, Волинської області
19 – 21 листопада 2021 року

Завантажити інформаційний лист

До участі у конференції запрошуються науковці, працівники відділів аспірантури та докторантури закладів вищої освіти, голови, вчені секретарі та члени спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, докторанти, аспіранти, представники рад молодих учених, всі зацікавлені особи діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Адміністративно-правове забезпечення підготовки докторів філософії та докторів наук.
 2. Участь роботодавців в освітньо-наукових програмах третього рівня освіти.
 3. Економічне підґрунтя підготовки фахівців наукової сфери.
 4. Інституційні трансформації у вищій освіті.
 5. «Креативні деструкції» в академічних дослідженнях та викладанні.
 6. Інтернаціоналізація третього циклу вищої освіти.
 7. Науковий дискурс і якість наукових досліджень, академічна доброчесність,
 8. Роль інноваційного та класичного університету у формуванні наукової еліти нації.

Для участі у конференції Вам необхідно до 10 листопада 2021 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету filmira@ukr.net пакет матеріалів:

  • анкету-заявку або заповнити її онлайн;
  • доповіді в електронному вигляді;
  • відскановану квитанцію про оплату.

Матеріали конференції будуть розміщені на сайті університету за адресою

У рамках конференції буде проведено науково-практичний семінар-тренінг з метою підвищення кваліфікації працівників відділів аспірантури та докторантури, технічних секретарів разових спеціалізованих рад, голів та членів спеціалізованих вчених рад, загальним обсягом 54 години та видачою сертифікату встановленого зразка. Тема семінару-тренінгу – «Особливості захисту наукових досліджень у разових спеціалізованих вчених радах».                

Організатори конференції забезпечують кожному з учасників та гостю:

 • трансфер з м. Луцька, Ковеля, Шацька до бази практики «Гарт»;
 • каву-брейк;
 • екскурсійну програму;
 • фуршет;
 • роздатковий матеріал;
 • супровід від моменту прибуття до повернення;
 • виступи учасників конференції будуть розміщені на е-сторінці конференції;
 • приємну і доброзичливу атмосферу.

За кошти учасників:

 • доїзд до м.Луцька, Ковеля, Шацька або бази практики «Гарт»;
 • проживання, 300 грн/доба;
 • 3-х разове харчування 330 грн (можливі варіанти: сніданок-обід; обід-вечеря)
 • публікація (не обов’язкова);
 • оргвнесок для учасників 350 грн. (обов’язковий не залежно від форми участі).

Засоби індивідуального захисту обов’язкові.

Заявка на участь у конференції подається за посиланням (надсилається обов’язково!).

Можлива участь очна та заочна

Кошти для участі в конференції слід перерахувати на картку ПриватБанку номер 4149 6293 1470 8843, отримувач Філіпович Мирослава Богданівна з приміткою «Оргвнесок (прізвище учасника)». Контактний тел. 0332241410, +380509303105Шановні колеги!

Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі 

KELM (KNOWLEDGE, EDUCATION, LAW, MANAGEMENT) 

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті.

На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право.

Рік заснування: 2013 рік.
Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін.
Періодичність: 8 разів на рік.
Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС.
Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).

Для публікації статті в журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» необхідно до 1 листопада 2021 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції filmira@ukr.net наступні матеріали:

 • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
 • квитанцію про сплату*.

*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ

 • Cтаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему.
 • Cтаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни.
 • Назва статті, анотація та ключові словаподаються англійською та мовою рукопису. Прізвище та ім’я транслітеруються згідно чинних вимог транслітерації країни автора.

* Редакція журналу додає до рукопису назву статті, анотацію та ключові слова польською мовою.

Мови публікації: польська, англійська, українська, російська та інші мови країн ЄС.

В статті допускається не більше двох авторів.

Файл зі статтею повинен містити:

 1. Інформацію про авторів (прізвище та ім’я, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна);
 2. Назву статті, анотацію і ключові слова англійською та мовою рукопису;
 3. Текст статті з підзаголовками, відповідно оформленими запозиченнями і посиланнями на джерела.
 4. Список використаних джерел.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 1. Обсяг статті – 20 000–40 000 символів з пробілами.
 2. Поля – 2 см; абзац 1,25 см; відступ перед та після абзацу – 0; інтервал між рядками – 1,5.
 3. Шрифт – Times New Roman; кегль 14.
 4. Оформлення тексту статті:
  • Назва статті (вирівнювання по центру, прописними літерами напівжирним шрифтом).
  • Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами, шрифт напівжирний, курсив).
  • Місце роботи, місто, країна, ORCID (вирівнювання по центру, звичайними літерами, курсив).
  • Анотація (Abstract) – 1 абзац від 100 до 150 слів, шрифт звичайний.
  • Ключові слова (Key words) – 6–8 слів чи фраз за темою статті, шрифт звичайний.
  • Основний текст статті, шрифт звичайний. Назви підзаголовків статті виділяються напівжирним шрифтом.
  • Список використаних джерел (References) – шрифт звичайний.
 1. Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
 2. Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.
 3. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.
 4. Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).
 5. Використовуються лапки формату « ».
 6. Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).
 7. Окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG.
 8. Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.
 9. Заборонено використання сканованих малюнків/чернеток виконаних олівцем або ручкою від руки.
 10. Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.
 11. Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .DOCX.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі матеріали, що надходять до редакції та відповідають тематиці журналу, перед публікацією проходять обов’язкове рецензування з залученням не менше двох експертів. Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв. Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разі виникнення у рецензента зауважень до статті, вона може бути повернена автору на доопрацювання.
Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.
Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці журналу.


ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Вартість публікації наукової статті у журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» становить 1 000 грн.


СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів.

Анотація (100–150 слів) повинна бути чіткою та інформативною (не містити загальних фраз, другорядної інформації), змістовною (відображати основний зміст статті), містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень. Анотація повинна бути зрозумілою без ознайомлення з основним змістом статті.

Ключові слова 6–8 слів /словосполучень, які відображають специфіку теми, але не дублюють слова з назви статті.

Текст статті повинен містити вступ, основну частину і висновки.

Вступ / «Introduction» повинен містити характеристику дослідження проблеми у світовій науковій літературі та мету роботи.

Основна частина

Формулюються завдання дослідження. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи. Наводяться матеріали та методи досліджень, результати досліджень та їхнє обговорення.

Матеріал і методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.

Результати та їх обговорення: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати належить представляти в логічній послідовності в тексті, в таблицях і рисунках. В тексті не варто повторювати дані таблиць і рисунків, потрібно говорити лише про їх порівняння. Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не лише відносні (наприклад, проценти), але й абсолютні їх значення, а також вказувати, які статистичні методи були застосовані для їх аналізу.

Обговорення. Містить лише інтерпретацію результатів, а не їх повторення. Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми чи трактування цих даних, за можливості зіставити їх з даними інших дослідників. В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для практики та можливі перспективи застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

Висновки («Conclusion»). В них формулюються результати вирішення проблеми, вказаної у заголовку і меті статті.

Список джерел («References»).

Всі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті, в іншому випадку відповідний елемент повинен бути вилучений. Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Jones S. stated, “Students often had difficulty using APA style” (Jones, 1998: 199). Перелік джерел формується за алфавітом.

Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор doi (http://doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.

Список літератури складається з двох блоків (незалежно від мови статті):

Список використаних джерел. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. Приклад:

Стринжа В.К. Личность как объект криминалистической идентификации. Криминалистика и судебная экспертиза. 1982. Вып. 24. С. 11–18. DOI: 10.23012/2018.1-2.08.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (http://www.apastyle.org/). Назви україно- та російськомовних джерел транслітеруються*, а в дужках – перекладаються англійською мовою. Приклад:

Strynzha, V.K. (1982). Lichnost kak obekt kriminalisticheskoi identifikatcii [Personality as an object of forensic identification]. Kriminalistika i sudebnaia ekspertiza. K., Vyp. 24. P. 11–18. DOI: 10.23012/2018.1-2.08 [in Russian].

*Сайти транслітерації: українськаросійська.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

A MODERN VIEW OF SYNTAX IN ENGLISH

Myroslava Kvitka
Candidate of Philology Science, Professor,
Professor of the Department of English Philology and Translation
Odessa National Polytechnic University (Odessa, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0025-3589-4628
Email

Abstract. In the provisions of the scientific article, the author analyzes the opinions of scholars on modern syntax in English… (100–150 слів).
Key words. The combination, the complex sentence, the phrase, the simple sentence, the syntax.

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СИНТАКСИС В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

Мирослава Квітка
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри англійської філології та перекладу
Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
ORCID ID: 0000-0025-3589-4628
Email

Анотація. У положеннях наукової статті автор проводить аналіз думок науковців щодо сучасного синтаксису в англійській мові…(100–150 слів).

Ключові слова: комбінація, просте речення, синтаксис, складне речення, словосполучення.

Текст статті … (Файфер, 2012: 105).

Список використаних джерел:

 1. Файфер Н.В. Основні напрями дослідження синтаксису.Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2012. Вип. 25. С.101–105. DOI: 10.23252/2048.1-2.08.

References:

 1. Faifer, N.V. (2012). Osnovni napriamy doslidzhennia syntaksysu [The main directions of syntax research].Naukovyi visnyk kafedry YuNESKO Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Filolohiia, pedahohika, psykholohiia. K., issue 25, pp. 101–105. DOI: 10.23252/2048.1-2.08 [in Ukrainian].


Шановні колеги, дорогі друзі!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі групи авторів з метою підготовки колективної монографії на тему

«ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ: УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАУКОВО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДОКТОРА PHD»

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 • Адміністративно-правове забезпечення підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів.
 • Економічне та історичне підґрунтя підготовки фахівців наукової сфери.
 • Інституційні трансформації у вищій освіті.
 • «Креативні деструкції» в академічних дослідженнях та викладанні.
 • Інтернаціоналізація третього циклу вищої освіти.
 • Науковий дискурс і якість наукових досліджень, академічна доброчесність,
 • Роль інноваційного та класичного університету у формуванні наукової еліти нації.

Заявка і матеріали надсилаються на електронну адресу оргкомітету окремими файлами. Назва файлу заявки – прізвище та ініціал імені учасника і слово «заявка» латинськими літерами (Strilchuk_Zajavka) Назва файлу статті – прізвище та ініціал імені учасника і слово «стаття» латинськими літерами (Strilchuk_Stattja). Розмір аркуша – А4 (21х29,7 см). Розмір полів: зверху і знизу, зліва, справа – 20 мм. Текст повинен бути набраний на Microsoft Word, гарнітура Times New Roman 14 кеглем, через 1,5 інтервала.

Стаття повинна містити наступні елементи.

Відомості про автора (авторів) вказують англійською та українською мовами (команда – вирівнювання по ширині тексту) із зазначенням прізвища та імені, наукового ступеня і вченого звання, посади, місця роботи, повної адреси, e-mail кожного співавтора; рядком нижче – номеру ORCID (http://orcid.org/), номеру ResearcherID (http://www.researcherid.com/), Scopus-Author ID (зазначається при наявності індексованих публікацій у Scopus). Усі відомості наводять у називному відмінку. Ім’я автора (авторів) виділяють жирним та курсивним накресленням, інші відомості – лише курсивом. Подається українською та англійською мовами.

Назва статті.

Анотація подається українською та англійською мовами (не менше 1 800 символів із пробілами у кожній анотації). Ключові слова – слова з тексту матеріалу, які з точки зору інформаційного пошуку несуть змістовне навантаження. Ключові слова подаються у називному відмінку, загальна кількість ключових слів – не менше трьох і не більше семи, подаються українською та англійською мовами.

Основна частина тексту. Повинен розкривати заявлену тему.

У тексті обов’язково використовувати посторінкову систему посилань (з використанням автоматичного «Посилання»). Оформлення бібліографічних посилань здійснювати згідно ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання».

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, які не відповідають тематиці конференції чи не оформлені згідно з вимогами. Автори відповідають за повноту висвітлення досліджуваних питань, системність викладу, достовірність наведених фактів, посилання на джерела, написання власних імен, географічних назв тощо. Доповіді друкуються в авторській редакції.

Повні тексти статей (1–1,5 друкованого аркуша) в електронному варіанті подавати в оргкомітет до 10 листопада 2021 року на адресу: filmira@ukr.net  

Відшкодування витрат за друк 1 примірника у твердій палітурці, коректування, редагування, верстку і поштову відправку колективної монографії складає 400 грн.

Поширити