Contest of student research papers on the legal regulation of public service...

Contest of student research papers on the legal regulation of public service relations in Ukraine and foreign countries

571

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
Науково-дослідний інститут державного будівництва та
місцевого самоврядування
НАПрН України
Запорізький національний університет
Одеський державний університет внутрішніх справ
Донецький державний університет внутрішніх справ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

КОНКУРС НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ З ПРОБЛЕМАТИКИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ
В УКРАЇНІ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

16 червня 2023 року
Форма участі дистанційна

Завантажити інформаційний лист

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для участі в Конкурсі необхідно до 31 травня 2023 року (включно):

Участь у Конкурсі безоплатна.

Автори трьох кращих наукових статей отримують грошову винагороду та сертифікат.

За І місце ‒ 5000 грн.
За ІІ місце ‒ 3000 грн.
За ІІІ місце ‒ 2000 грн.

Переможці Конкурсу будуть оголошені 16 червня. Захід буде проведено за допомогою платформи ZOOM. Переможці Конкурсу зможуть одноразово безоплатно опублікуватися у фаховому друкованому журналі «Ампаро».

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет Конкурсу забезпечує анонімне якісне рецензування кожної статті. Усі подані статті перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що статті приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – до 10– 12 сторінок;
 • перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я та по батькові автора (шрифт напівжирний), студент якого курсу, спеціальності, закладу;
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи наукового керівника;
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с. 25–26], а самі назви джерел наводяться в розділі «Список використаних джерел» у порядку згадування в тексті;
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ 8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайнтранслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до org/transliteratsiia. До кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках подається переклад англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не українськомовні джерела не транслітеруються.
  Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – [in Ukrainian];
 • якщо описана у списку використаних джерел публікація має DOI, цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»; після References подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4– 8 слів). Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку використаних джерел та References покладається на авторів.

Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку використаних джерел та References покладається на авторів.

СТРУКТУРА НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором;
 • під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми й причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках;
 • бажано включити й аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Зверніть увагу!!! Назва статті не повинна бути тотожною з назвою тематичних напрямів Конкурсу.

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі її оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено електронним листом на адресу, зазначену в заявці.

КОНТАКТИ:

Контактна особаТютюнник Тетяна Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі юридичних наук.

Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити