International Contest of Scholarly Articles on History of Ukraine for Postgraduate Students...

International Contest of Scholarly Articles on History of Ukraine for Postgraduate Students named after Liudmyla Mykolaivna Filipovych (Lutsk, Ukraine)

515

Волинська крайова організація Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені Т.Г.Шевченка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

МІЖНАРОДНИЙ КОНКУРС НАУКОВИХ СТАТЕЙ
З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ СЕРЕД ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО РІВНЯ ОСВІТИ (АСПІРАНТІВ)
ІМЕНІ ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ ФІЛІПОВИЧ

21 травня 2023 року
м. Луцьк, Україна

Завантажити інформаційний лист

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНКУРСУ:

 • Політична історія України.
 • Українсько-польські стосунки.
 • Вплив сучасних гібридних війн на становлення української історії.
 • Локальна історія як форма збереження української самоідентичності.
 • Історична пам’ять та тенденції історичної політики в Україні.
 • Вміння та навики управління історичною спадщиною.
 • Шляхи та методи популяризації історії в Україні та світі.
 • Історична ономастика – стан та тенденції.
 • Українська освіта в історичному вимірі.

ПОРЯДОК  РЕЄСТРАЦІЇ:

Для участі у Конкурсі необхідно:

До 10 ТРАВНЯ 2023 року (включно): надіслати на електронну адресу filmira@ukr.net

 1. заявку за зразком, що додається (у форматі .doc);
 2. текст статті, оформлений відповідно до вимог.

Автори трьох кращих наукових статей отримують грошову винагороду та сертифікат

За І місце ‒ 5000 грн.
За ІІ місце ‒ 3000 грн.
За ІІІ місце ‒ 2000 грн.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет Конкурсу забезпечує анонімне якісне рецензування кожної статті. Усі подані статті перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що статті приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • стаття готується в текстовому редакторі MS Word, шрифт – Times New Roman (основний текст статті розміром 14 pt з інтервалом 1,5), без переносів;
 • рекомендований обсяг тексту статті (без списку використаних джерел та анотацій) – до 10–12 сторінок; перший рядок (ліворуч) – УДК статті;
 • другий рядок (праворуч) – прізвище, ім’я та по батькові автора (шрифт напівжирний), аспірант якого курсу, спеціальності, закладу;
 • третій (за необхідності й четвертий) рядок (праворуч) – науковий ступінь, учене звання, почесне звання, членство в НАН України чи інших галузевих АН (за наявності), місце роботи наукового керівника;
 • нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами (шрифт напівжирний);
 • далі – анотація (500 друкованих знаків) та ключові слова (4–8 слів) українською мовою;
 • через інтервал – текст статті;
 • посилання на використані джерела робиться у квадратних дужках із зазначенням номера джерела та конкретних сторінок, наприклад [1, с.25–26], а самі назви джерел наводяться в розділі «Список використаних джерел» у порядку згадування в тексті;
 • бібліографічний опис джерел подається відповідно до ДСТУ8302:2015;
 • після розділу «Список використаних джерел» оформлюється References (за міжнародним стандартом АРА). Онлайн-транслітерація українськомовних джерел здійснюється відповідно до org/transliteratsiia. До кожного транслітерованого джерела у квадратних дужках подається переклад англійською мовою найбільш значущих фрагментів бібліографічного опису (назва матеріалу, назва періодичного видання, нормативно-правового джерела тощо). Не українсько- та не російськомовні джерела не транслітеруються. Наприкінці бібліографічного опису кожного джерела у квадратних дужках зазначається мова, якою воно видано – [in Ukrainian] чи [in Russian];
 • якщо описана у списку використаних джерел публікація має DOI, цей ідентифікатор обов’язково вказується в References (наприкінці), оскільки саме він є найбільш точним джерелом інформації про статтю і за ним здійснюється зв’язка «посилання – публікація»;
 • після References подається розширена англомовна анотація (не менше 1800 знаків) та ключові слова (4–8 слів). Відомості про авторів статті та її назва також оформлюються англійською мовою (прізвище та ім’я автора – за зразком написання в паспорті для виїзду за кордон; назва підрозділу та організації має точно відповідати їхній офіційній назві англійською мовою).

Відповідальність за достовірність поданої інформації, наведених цитат, прізвищ, оформлення списку використаних джерел та References покладається на авторів.

СТРУКТУРА НАУКОВИХ СТАТЕЙ:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання визначеної проблеми і які взято за основу автором;
 • під час опису вкладу попередників у розкриття тематики статті не допускається лише перелік їхніх прізвищ без вказівки на не вирішені ними раніше частини загальної проблеми й причинно-наслідковий зв’язок їхніх робіт із метою статті. Достатньо залишити 3–4 прізвища попередніх дослідників (прізвища згадувати в алфавітному порядку), але стисло зазначити внесок кожного, зробивши посилання у квадратних дужках;
 • бажано включити й аналіз наукових робіт 2–3 іноземних авторів за тематикою статті;
 • формування цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки на підставі проведеного дослідження й перспективи подальших розвідок у цьому напрямку.

Зверніть увагу!!!
Назва статті не повинна бути тотожною з назвою тематичних напрямів Конкурсу

Редакційна колегія залишає за собою право відхилення статті у разі її оформлення з порушенням вимог, про що авторові буде повідомлено електронним листом на адресу, зазначену в заявці.

Участь у Конкурсі безкоштовна.

Переможці Конкурсу зможуть одноразово безкоштовно опублікуватися у збірнику наукових праць «Літопис Волині».

Фінальне засідання Конкурсу (на якому буде оголошено переможців) відбудеться 21 травня 2023 року.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ:

1. Прізвище, ім’я та по батькові
2. Назва статті
3. Місце навчання
4. Адреса для листування
5. Контактний телефон
6. E-mail:

Відомості, викладені в заявці, можуть бути оприлюднені у друкованих матеріалах Конкурсу (потрібне підкреслити)
• так
• ні

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат
історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Телефон: +380509303105

Поширити