International scientific-practical conference “European development benchmarks of Ukraine amidst the war and...

International scientific-practical conference “European development benchmarks of Ukraine amidst the war and global challenges of the 21st century: synergy of scientific, educational, and technological solutions”

513

Національний університет «Одеська юридична академія»
Південний регіональний центр Національної академії правових наук України

Міжнародна науково-практична конференція

«ЄВРОПЕЙСЬКІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ ТА ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
ХХІ СТОЛІТТЯ: СИНЕРГІЯ НАУКОВИХ,
ОСВІТНІХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ»

19 травня 2023 року

Завантажити інформаційний лист

Конференція відбудеться 19 травня 2023 р. у форматі, що залежатиме від безпекової та епідеміологічної ситуації на день проведення.

До участі запрошуються наукові та науково-педагогічні працівники, докторанти, аспіранти, представники правотворення та правозастосування (працівники судових та правоохоронних органів, адвокатури, органів державної влади і місцевого самоврядування тощо), освіти і науки, сектору безпеки та оборони, міжнародних організацій, сфер журналістики, психології, політології, соціології, ІТ-спеціалісти України й інших країн.

Для участі в конференції необхідно не пізніше 08 травня 2023 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету (confnuola2018@gmail.com) одним листом:

 • тези доповіді (див. зразок та вимоги до оформлення);
 • відскановану рекомендацію / рецензію наукового керівника / кафедри (для учасників без наукового ступеня);
 • електронний примірник квитанції;
 • заповнити реєстраційну форму учасника конференції за посиланням або за qr-кодом.

(NB реєстраційну форму не потрібно заповнювати працівникам та здобувачам вищої освіти НУ «Одеська юридична академія»)

ВАЖЛИВО! Працівники та здобувачі вищої освіти НУ «Одеська юридична академія» подають тези доповідей виключно через кафедри, на яких працюють чи навчаються в аспірантурі!

Офіційний вебсайт: www.onua.edu.ua
E-mail: confnuola2018@gmail.com

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ:

 • Відшкодування витрат, пов’язаних з організацією конференції, упорядкуванням, коригуванням, версткою матеріалів, здійснюється у розмірі 200 грн. у науково-дослідній частині НУ «Одеська юридична академія» за адресою: м. Одеса, вул. Академічна, 2, каб. 502;
 • Представники сектору безпеки та оборони з числа діючих військовослужбовців та ветеранів війни можуть брати участь у конференції на безоплатних засадах;
 • Збірник матеріалів конференції в електронному вигляді буде розміщено в офіційному репозитарії НУ «Одеська юридична академія» за посиланням.
 • Матеріали конференції друкуються в авторській редакції, проте оргкомітет залишає за собою право на технічне редагування тез доповіді без узгодження з автором та відхилення матеріалів без пояснення причин, якщо вони не відповідають проблематиці конференції, вимогам до оформлення, принципам дотримання академічної доброчесності тощо.
 • Рекомендуємо авторам обмежити використання й цитування джерел, опублікованих на території країн-агресорів, та представниками таких країн.

ОРІЄНТОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Філософські основи права та держави.
 2. Актуальні грані загальної теорії права та держави.
 3. Історичні дослідження держави і права.
 4. Актуальні проблеми світових соціально-політичних процесів.
 5. Соціологічний аналіз проблем сучасного суспільства.
 6. Соціально-психологічний стан особистості та соціуму в кризових ситуаціях.
 7. Конституційний вимір національної безпеки України в умовах війни та післявоєнного відновлення.
 8. Міжнародне право та безпека, права людини й міжнародно-правова відповідальність у ХХІ столітті.
 9. Актуальні проблеми європейського права та порівняльного правознавства.
 10. Теоретичні та практичні проблеми морської та митної політики України.
 11. Економіка та підприємництво в умовах європейського вибору, війни та післявоєнна відбудова України.
 12. Трудове право та право соціального забезпечення: проблеми теорії й практики.
 13. Теоретичні та практичні проблеми земельного, аграрного та екологічного права.
 14. Інформатизація та цифровізація суспільства в епоху стрімкого розвитку технологій штучного інтелекту.
 15. Кібербезпека особи, суспільства та держави як фундаментальний елемент забезпечення обороноздатності України.
 16. Новітні технічні й технологічні рішення і розробки у сфері безпеки та оборони.
 17. Питання методики викладання іноземних мов, теорії та практики перекладу як засобу налагодження комунікації.
 18. Діяльність сучасних бібліотек у закладах вищої освіти.
 19. Питання адміністративного права та процесу, фінансового права.
 20. Проблеми вдосконалення судоустрою, організації діяльності прокуратури, інших правоохоронних органів, адвокатури.
 21. Актуальні проблеми кримінального права.
 22. Кримінологічні особливості протидії злочинності в умовах воєнного стану.
 23. Проблеми кримінального процесу в умовах воєнного стану.
 24. Криміналістика, судова експертиза, психологія та медицина у забезпеченні судочинства.
 25. Актуальні проблеми цивільного та сімейного права.
 26. Актуальні питання права інтелектуальної власності та патентної юстиції.
 27. Цивільне судочинство у світлі реформування судової системи.
 28. Актуальні проблеми господарського права та процесу.
 29. Проблеми та перспективи розвитку сучасної педагогіки, лінгвістики права та ЗМІ.
 30. Виклики сучасної журналістики.
 31. Актуальні проблеми фізичної підготовки здобувачів вищої освіти.
 32. Трансформація науки і суспільства в умовах європейського вибору та військової агресії й майбутнє України як суверенної, незалежної, європейської держави.

ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТУ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

 • Назва файлів та тема повідомлення повинні відповідати ПІБ учасника конференції (наприклад, Остапенко Остап Остапович тези, Остапенко Остап Остапович квитанція);
 • Текст виконаний у MS Word з дотриманням таких вимог:
 • загальний обсяг матеріалів доповіді – 3-5 сторінок книжкового формату А4;
 • поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;
 • шрифт матеріалів доповіді (включаючи список використаних джерел) – Times New Roman, кегль – 14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • посилання на використані джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках, а список джерел розміщується наприкінці тез доповіді;
 • тези повинні містити ключові слова українською та англійською мовами, оформлені шрифтом – Times New Roman, кегль – 11.

УВАГА! Дотримання вимог до оформлення тез доповіді є обов’язковим!

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Остапенко Остап Остапович
Національний університет «Одеська юридична академія»,
професор кафедри права, доктор юридичних наук, професор

ТРАНСФОРМАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ ПРАВОЗАХИСНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Правоохоронна діяльність реалізується через правоохоронні органи, на склад яких існують різні точки зору. Напрямок та динаміка розвитку сучасного українського суспільства, пов’язаного із євроінтеграційними процесами, обумовили зміну концепції правоохоронної та правозахисної діяльності. На думку В. Тація, для уточнення складу правоохоронних органів та їх упорядкування необхідно виокремити: 1) органи охорони правопорядку; 2) контрольні (юрисдикційні) органи виконавчої влади; 3) органи охорони Конституції та державного контролю [1, с. 6].

Список використаних джерел:

1. Тацій В. Поняття та система правоохоронних органів : у контексті системних змін до Конституції України. Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць. 2012. № 4. С. 3–17.

Ключові слова: правозахист, правозахисна діяльність, правоохоронна діяльність, правоохоронні органи, заходи правового захисту.
Key words: human rights protection, human rights activities, law enforcement activities, police, measures of legal protection.

ЗА ДОДАТКОВОЮ ІНФОРМАЦІЄЮ ЗВЕРТАЙТЕСЯ:

Науково-дослідна частина НУ «Одеська юридична академія», Гуменюк Аліна Сергіївна, тел. (050) 298-15-93.

Поширити