VII International scientific and practical conference “Third level of education in Ukraine:...

VII International scientific and practical conference “Third level of education in Ukraine: Formation and Trends

3023
Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет історії, політології та національної безпеки
Полонійна академія в Ченстохові
Видавничий дім «Гельветика»
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

VІІ Міжнародна науково-практична конференція

ТРЕТІЙ РІВЕНЬ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ТЕНДЕНЦІЇ

17–19 листопада 2023року
с. Світязь, Україна

Завантажити інформаційний лист

До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, гаранти освітньо-наукових програм, працівники відділів аспірантури та докторантури закладів вищої освіти, голови, вчені секретарі та члени спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій, докторанти, аспіранти, представники рад молодих учених, усі зацікавлені особи, діяльність яких має відношення до порушених на конференції проблем.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Освітні реформи в умовах повномасштабного вторгнення.
 2. Шляхи збереження та інституційні трансформації вищої школи в умовах війни.
 3. Академічна доброчесність: причини та наслідки.
 4. Економічне підґрунтя підготовки фахівців наукової сфери.
 5. Стан та перспективи розвитку наукових шкіл.
 6. Академічна мобільність в умовах воєнного стану: форми та можливості.
 7. Менеджмент освітньо-наукової діяльності.
 8. Европейська і світова інтеграція в галузі вищої освіти – шлях до підвищення якості освіти.
 9. Особливості організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – очна, заочна, дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції, мають зробити такі дії до 15 жовтня 2023 року (включно)

 1. Заповнити заявку;
 2. надіслати на електронну адресу filmira@ukr.net:
 • – тези доповіді;
 • – відскановану квитанцію про сплату публікаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки);
 • – відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску.

Збірник тез конференції буде виданий виключно в електронному вигляді українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE.  Публікаційний внесок становить 150 грн. Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням.

У межах тематики конференції для очних учасників з 17 по 19 листопада 2023 року буде проведено науково-практичний семінар-тренінг з метою підвищення кваліфікації працівників відділів аспірантури та докторантури, гарантів освітньо-наукових програм, наукових керівників, науково-педагогічних працівників, загальним обсягом 0,5 кредиту ЄКТС (15 годин) та видачею сертифікату встановленого зразка. Тема семінару-тренінгу – «Новітній порядок здобуття наукових ступенів».

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ КОЖНОМУ З УЧАСНИКІВ ТА ГОСТЮ:

 • трансфер з Луцька, Ковеля, Шацька до бази практики «Гарт» і назад;
 • каву-брейк;
 • фуршет;
 • роздатковий матеріал;
 • приємну і доброзичливу атмосферу.

ЗА КОШТИ УЧАСНИКІВ:

 • доїзд до Луцька, Ковеля, Шацька;
 • проживання, вартість залежить від обраного номера (сплачується на місці під час поселення);
 • 3-х разове харчування (можливі варіанти з дворазовим харчуванням, наприклад, сніданок-обід або обід-вечеря) (сплачується на місці під час поселення);
 • публікація (не обов’язкова);
 • організаційний внесок вартістю 150 грн., який потрібно сплатити до 15 жовтня 2023 року (обов’язковий незалежно від форми участі).

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ:

Реквізити для сплати організаційного внеску будуть надіслані учасникам організаційним комітетом.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет міжнародної науково-практичної конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, англійською та польською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: українська, англійська, польська.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Вербалізація суб’єктивної оцінки
у повісті «Вечір проти Івана Купала»

Ніколашина Т. І.
кандидат філологічних наук,
доцент кафедри української мови
Полтавський національний педагогічний університет
імені В. Г. Короленка
м. Полтава, Україна

Текст… [1, с. 96].

Література:

 1. Гоголь М. В. Твори в трьох томах. Том перший. К. : Державне видавництво художньої літератури, 1952. С. 95–110.

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Телефон: +38 (050) 930 31 05
Email: filmira@ukr.net

                                         Колективна монографія

РЕФОРМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:
ВИКЛИКИ, СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВА

Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою 

Монографія буде видана виключно в електронному вигляді європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвійська Республіка) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи.

Публікаційний внесок становить 700 грн. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

 • Економічне та історичне підґрунтя реформ науково-дослідної та освітньої сфери.
 • Адміністративно-правове забезпечення вищої школи.
 • Трансформації у вищій освіті в умовах війни.
 • Академічна доброчесність та мобільність – як механізми освітніх реформ.
 • Зміна освітньої парадигми.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ ТА ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно до 15 жовтня 2023 року (включно) надіслати на електронну адресу  filmira@ukr.net:

– статті (1–1,5 друкованого аркуша);

– відскановану квитанцію про сплату публікаційного внеску (! реквізити надаються після отримання статті).

Назва файлу статті – прізвище та ініціал імені учасника і слово «стаття» латинськими літерами (Strilchuk_Stattja).

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора. Формат А4 (21х29,7 см). Розмір полів: зверху і знизу, зліва, справа – 20 мм. Текст повинен бути набраний на Microsoft Word, гарнітура Times New Roman 14 кеглем, через 1,5 інтервалу.

Матеріали приймаються польською, українською та англійською мовами.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет колективної монографії забезпечує анонімне якісне рецензування кожного розділу. Усі подані розділи перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що розділи приймаються виключно українською, англійською та польською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Телефон: +38 (050) 930 31 05
Email: filmira@ukr.net

Поширити