На базі Куявського університету у Влоцлавеку 27-28 грудня 2019 року успішно відбулася...

На базі Куявського університету у Влоцлавеку 27-28 грудня 2019 року успішно відбулася міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС»

1458

27-28 грудня 2019 року м. Влоцлавек, Республіка Польща за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва на базі Куявського університету у Влоцлавеку успішно відбулася міжнародна науково-практична конференція «Суспільні науки: історія, сучасність, майбутнє, досвід ЄС».

Участь у конференції прийняли 26 українських науковців, які займаються науковими дослідженнями у сфері політології, філософії, історії і соціології:

Авдимирець Наталія Василівна – аспірант, кафедри історії, археології і філософії, Мелітопольський державний педагогічний університет  імені Богдана Хмельницького;

Алиев Асад – доктор філософії по історії, доцент, провідний науковий співробітник  Інституту Археології та Етнографії Національної Академії Наук Азербайджана, м. Баку, Азербайджан;

Андрєєва Ольга Миколаївна – доктор політичних наук, професор, професор кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Бекдамирова Лідія Заурівна – аспірант кафедри загальноправових та політичних наук Національного університету «Запорізька політехніка»;

Білик Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецтвозавнства, літературознавства та мовознавства Харківської державної академії культури;

Білошицький Володими Іванович – кандидат політичних наук, доцент кафедри військової підготовки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Брагін Юрій Анатолійович – кандидат культурології, викладач кафедри культурних універсалій Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Брагіна Тетяна Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри народної хореографії Харківської державної академії культури;

Гаймур Катерина Сергіївна – кандидат економічних наук, викладач кафедри психології та педагогіки Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Горло Наталя Віталіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри політології Запорізького національного університету;

Євдокимова Ірина Анатоліївна – кандидат соціологічних наук, доцент, доцент, в.о. завідувача кафедри соціології управління та соціальної роботи  Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Купін Арнольд Павлович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;

Кухарєва Наталія Михайлівна – завідувач науково-дослідного відділу «Музей Заповіту Т. Г. Шевченка» Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав”;

Левченко Леся Юріївна – кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Леонтьєва Вероніка Миколаївна – доктор філософських наук, доцент, професор кафедри філософії, культурології та інформаційної діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;

Лизень Євген Володимирович – аспірант кафедри всесвітньої історії Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;

Любін Андрій Сергійович – курсант льотного факультету Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба;

Макарчук Оксана Миколаївна – викладач кафедри філософії та культурології Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Максюта Микола Єгорович – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Малімон Віталій Іванович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Мельничук Наталія Борисівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Нерубасська Алла Олександрівна –  докторант кафедри філософії та методології пізнання Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова;

Омельченко Світлана Миколаївна – кандидат філософських наук, доцент;

Панченко Юлія Валеріївна – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри психології, політології та соціокультурних технологій Сумського державного університету;

Пастушенко Людмила Андріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та релігієзнавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Патлайчук Оксана Віталіївна – доцент кафедри філософії та культурології Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Сагуйченко Валентина Володимирівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри філософії КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»;

Смолянюк Володимир Федорович – доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри політичних технологій Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;

Соколова Олександра Максимівна – аспірантка кафедри філософії Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Ступак Ольга Петрівна – старший викладач кафедри філософії та культурології Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Тарасенко Лідія Борисівна – кандидат історичних наук, доцент,професор кафедри теорії та філософії права факультету підготовки фахівців для органів досудового розслідування Одеського державного університету внутрішніх справ;

Федотова Оксана Олегівна – доктор історичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри державного управління і права Приватного вищого навчального закладу «Київський університет культури»;

Федорищак Христина Іванівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного університету нафти і газу;

Чурсінова Оксана Юріївна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного університету «Львівська політехніка».

За результатами конференції було зроблено збірку тез доповідей.

10.02.2020 року усім учасникам, як підтвердження участі у міжнародній конференції, було вислано збірник тез доповідей і сертифікат.

 

Поширити