Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Освіта як індикатор суспільного розвитку: теоретико-практичний курс»

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Освіта як індикатор суспільного розвитку: теоретико-практичний курс»

3127

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва 

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

ОСВІТА ЯК ІНДИКАТОР СУСПІЛЬНОГО РОЗВИТКУ:
ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНИЙ КУРС

2 жовтня – 12 листопада 2023 року

Завантажити інформаційний лист
Програма всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені освітою як індикатором суспільного розвитку.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Пантюк Тетяна Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Садова Ірина Ігорівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та методики початкової освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Невмержицька Олена Василівна – доктор педагогічних наук, професор кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 29 вересня 2023 року (включно):

1) заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 2 жовтня по 12 листопада 2023 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації в ДДПУ ім. І. Франка.         

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 29 грудня 2023 року.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ЗАПЛАНОВАНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM

12 жовтня о 14:30 – лекція на тему «Українська освіта у глобальному вимірі: виклики, ризики, перспективи». Спікер – Пантюк Тетяна Ігорівна.

19 жовтня о 14:30 – лекція на тему «Безпечний і доступний простір у закладах освіти». Спікер – Садова Ірина Ігорівна.

26 жовтня о 14:30 – лекція на тему «Медіакомпетентність як важливий складник професіоналізму майбутнього фахівця: шляхи формування». Спікер – Невмержицька Олена Василівна.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

Результати формування корекційно-педагогічної компетентності вчителя початкових класів з інтегрованою та (або) інклюзивною формою навчання

Гноєвська О. Ю.
кандидат педагогічних наук, доцент,
завідувач лабораторії менеджменту освіти
Український державний університет імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

Аналізу результатів формувального етапу дослідження передували впровадження спеціально розроблених програм, метою яких було сприяння формуванню в учителя початкових класів загальноосвітньої школи корекційно-педагогічної компетентності, а також впровадження нових освітніх технологій у систему підготовки та перепідготовки відповідних фахівців та їх апробація… [1, с. 98].
<…>

Література:

1. Мільто Л. О. Методика розв’язання педагогічних задач : навч. посіб. 2-е вид. переробл. і доп. Харків : Ранок НТ, 2004. 152 с.

КОНТАКТИ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити