Науково-педагогічне стажування із суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Науково-педагогічне стажування із суспільних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

3120

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
(ISMA University of Applied Sciences)

Науково-педагогічне стажування

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ СУСПІЛЬНИХ
НАУК ДО НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1 липня – 11 серпня 2024 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають освіту в галузі історії, соціології, філософії, політології.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

Форма участі – дистанційна.

Мови тез доповідей: латиська, англійська, українська.

ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Роман Дьякон – доктор технічних наук, професор, академік, президент правління Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 28 червня 2024 року (включно) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ ІЗ СУСПІЛЬНИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки науково-методичної доповіді неможливе.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція на платформі ZOOM англійською мовою. Посилання на онлайн-лекцію буде надіслане всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Дата та час: 16 липня о 10:00
(за київським часом).

Тема лекції: «Цифрова трансформація в онлайн-освіті».

Лектор – Вікторія Рященко, доктор економічних наук, професор, експерт Академії наук Латвії, директор навчальної програми «Бізнес-адміністрування» Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

  1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 4 500 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4 000 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 30 вересня 2024 року.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються тези доповідей українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі історії, соціології, філософії та політології, системою вищої освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціалістів у галузі історії, соціології, філософії та політології тощо.

  • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2000, 2003, 2007; 2010; 2015; 2019.
  • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.
  • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.
  • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція).
  • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література: (Bibliography:)» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ

Особливості дистанційного навчання
у галузі соціально-поведінкових наук

Лушагіна Т. В.
кандидат політичних наук,
доцент кафедри соціології та політології
Чорноморський національний університет
імені Петра Могили
м. Миколаїв, Україна

Текст… [1, с. 4].

<…>

Література:

  1. Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання / укл. І. В. Кулага, Д. О. Ільницький, С. О. Стрельник. К., 2013. 38 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Контактний телефон: +38 068 473 02 25
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити