Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі випустив колективну монографію з юридичних наук

Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі випустив колективну монографію з юридичних наук

1744

Під егідою Гуманітарно-природничого університету у Сандомирі було видано колективну монографію на тему «Наукові здобутки країн Європи в галузі правознавства». До участі у написанні наукового видання долучилися як досвідчені науковці, які мають великий багаж наукових праць, так і молоді вчені, які тільки розпочинають свій науковий шлях.

Серед авторів монографії у виданні представлені:

• кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та господарського права і процесу Івано-Франківського юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Антонюк У. В. зі статтею на тему «Правове забезпечення екологічних прав в Україні: поняття та види»;

• кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри морського права Національного університету «Одеська морська академія» Бойко І. С. з роботою на тему «Судові прецеденти міжнародних органів правосуддя: теорія та практика»;

• кандидат юридичних наук, доцент; доцент кафедри права Київського національного лінгвістичного університету Бугера О. І., яка підготувала статтю на тему «Сучасні тенденції в кримінології: використання мережі Інтернет для запобігання злочинності»;

• кандидат юридичних наук, начальник відділу претензійно-позовної роботи Верховного Суду Булкат М. С. зі статтею на тему «Нові напрями наукових досліджень у доктрині судової влади»;

• кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри міжнародного і європейського права ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Голубєва В. О. з дослідженням на тему «Теоретико-прикладні особливості міжнародного організаційно-правового регулювання механізму огляду зовнішньоторговельної політики в рамках СОТ та його впливу на національне законодавство України»;

• кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри галузевого права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Драгоненко А. О., яка підготувала дослідження на тему «Дія Європейської Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та протоколів до неї через практику Європейського суду з прав людини як міжнародно-правового джерела кримінального права України»;

• кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби Звенигородський О. М. та кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби Остапчук Л. Г. зі статтею на тему «Соціальні та кримінально-правові аспекти реалізації в Україні положень Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами»;

• кандидат юридичних наук, докторант кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доцент кафедри прав людини юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Карвацька С. Б. з дослідженням на тему «The status of international treaties determination in national law of Ukraine: contemporary challenges and prospects»;

• доктор юридичних наук, професор, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка Кармаза О. О., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри приватно-правових дисциплін Університету сучасних знань Кушерець Д. В., які підготували дослідження «Comparative and legal analysis of the Institute for settlement of dispute with the participation of the judge and the Mediation Institute in Ukraine»;

• кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права Національного університету «Одеська юридична академія» Костова Н. І. з дослідженням на тему «Modern condition of development of higher legal education in Ukraine»;

• доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Латковська Т. А. у співавторстві з доктором юридичних наук, професором, професором кафедри фінансового права Університету державної фіскальної служби України Касьяненко Л. М. зі статтею на тему «Peculiarities of implementation of financial decentralization»;

• кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Марущак А. В. та кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Чернівецького юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія» Латковський П. П. із дослідженням на тему «Scientific and legal aspects of control and supervision in the field of banking relations»;

• доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили Озерський І. В. у співавторстві з кандидатом юридичних наук, доцентом, завідувачем кафедри кримінального права та кримінології Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Примаченко В. Ф., які підготували статтю на тему «Methodological content of the category of “interest” in the paradigm of law»;

• кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Павленко І. В. зі статтею на тему «The Convention for the protection of human rights and fundamental freedoms (1950) and the practice of its application as a European achievement of the effective human rights protection»;

• кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ХНПУ імені Г.С. Сковороди, старший науковий співробітник сектора дослідження кримінально-правових проблем боротьби зі злочинністю НДІ ВПЗ імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України Павленко Т. А., яка підготувала статтю на тему «Уголовно-правовая охрана права человека на жизнь: концептуальный поход»;

• кандидат юридичних наук, доцент, докторант відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права ім. В. М. Корецького Національної академії наук України Фалалєєва Л. Г. з дослідженням на тему «Evolution of European standards for ensuring economic and social rights»;

• кандидат юридичних наук, доцент кафедри підприємницького та корпоративного права Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» Чернега В. М. зі статтею на тему «Принцип справедливості в контексті правових ідей сімейного права України»;

• кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ Ясечко С. В., яка підготувала дослідження на тему «Establishment and development of the institute of transaction»;

• кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія» Голоядова Т. О. зі статтею на тему «Пріоритетні шляхи вдосконалення податкової політики України».

Монографія була видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN. Кожен автор отримає по три примірники видання разом із сертифікатом про участь у написанні спільної наукової праці колективу авторів.

Поширити