Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі виступив організатором науково-педагогічних стажувань з юридичних, природничих та...

Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі виступив організатором науково-педагогічних стажувань з юридичних, природничих та педагогічних наук

2453

3–14 грудня 2018 р. в Гуманітарно-природничому університеті у Сандомирі (Республіка Польща) проходили науково-педагогічні стажування з юридичних, природничих та педагогічних наук. Центр українсько-європейського наукового співробітництва виступив посередником між польським університетом та українськими вченими, що дало змогу науковцям взяти участь у заході дистанційно.

40 учасників з України взяло участь у стажуванні з юридичних наук на тему «Проблеми модернізації юридичної освіти в Україні та в країнах ЄС». Серед них: Адам В.М., к.ю.н., доцент кафедри господарсько-правових дисциплін факультету № 6 Львівського державного університету внутрішніх справ; Бондар В.В., к.ю.н., завідувач кафедри адміністративного права та адміністративного процесу Херсонського факультету Одеського державного університету внутрішніх справ; Владика С.А., к.ю.н., викладач кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Воєводін Б.В., к.ю.н., асистент кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Галунько В.М., д.ю.н., професор кафедри історії та теорії національного і міжнародного права Херсонського державного університету; Городецька М.С., к.ю.н., докторант докторантури Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ; Городовенко В.В., д.ю.н., доцент, суддя Конституційного Суду України; Грудницький В.М., к.ю.н., доцент кафедри історії та права ДВНЗ Донецький національний технічний університет; Гуйван П.Д., к.ю.н., заслужений юрист України, докторант Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Гуменюк Т.І., д.і.н., доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права ПВНЗ Університету Короля Данила; Демидова Л.М., д.ю.н., професор кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Дикий О.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права Національного університету «Одеська юридична академія»; Динту В.А., к.ю.н., доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»; Єрмак О.В., к.ю.н., старший викладач кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академії Державної пенітенціарної служби; Карелін В.В., к.ю.н., доцент кафедри кримінального, кримінально-виконавчого права та кримінології Академія Державної пенітенціарної служби; Кармаза О.О., д.ю.н., професор, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Коваль І.М., к.ю.н., доцент кафедри теорії та філософії права Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»; Коваль М.М., кандидат юридичних наук, доцент  кафедри кримінального права і процесу Інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»; Козерацька О.А., к.мед.н., доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Корнієнко Д.М., к.ю.н., Начальник Київського факультету Національної академії Національної гвардії України; Корнієнко І.В., к.ю.н., доцент кафедри історії держави і права Національного університету «Одеська юридична академія»; Красюк Т.В., к.ю.н., асистент кафедри трудового права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Крупко Я.М., к.ю.н., начальник аспірантури Академії Державної пенітенціарної служби; Лоскутов Т.О., д.ю.н., доцент, професор кафедри кримінально-правових дисциплін та судових експертиз Донецького юридичного інституту МВС України; Мельник Р.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного, господарського, адміністративного права та правоохоронної діяльності інституту права та суспільних відносин Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»; Митрофанов І.І., д.ю.н., доцент, професор кафедри галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського; Міма І.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри цивільного та трудового права Криворізького економічного інституту ВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Настасяк І.Ю., к.ю.н., доцент, доцент кафедри теорії та філософії права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка; Олейников В.В., к.ю.н., доцент кафедри публічного права Одинцовського філіалу Московського державного інституту міжнародних відносин (університету) Міністерства закордонних справ Російської Федерації; Гончаров А.В., к.ю.н., доцент кафедри загально-правових дисциплін Донецького юридичного інституту МВС України; Остапенко Ю.І., к.ю.н., асистент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Петрончак Ю.О., к.ю.н., старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ; Петруненко Я.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри господарського права і процесу Національного університету «Одеська юридична академія»; Піддубна Д.С., к.ю.н., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін факультету №3 Донецького юридичного інституту Міністерства внутрішніх справ України; Сікорський О.П., к.ю.н., доцент кафедри Адміністративного та конституційного права, Факультет морського права Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова; Тихонюк О.В., старший викладач кафедри господарського та адміністративного права Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»; Чижов Д.А., к.ю.н., доцент кафедри правового забезпечення факультету фінансів і права Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Чіпко Н.В., к.ю.н., доцент кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія»; Чубата М.В., к.ю.н., асистент кафедри історії права та держави Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Швидка Т.І., к.ю.н., асистент кафедри господарського права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого; Єщук О.М., д.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративного і господарського права та правоохоронної діяльності Херсонського державного університету.

У стажуванні з природничих наук, темою якого було «Проблеми модернізації природничої освіти в Україні та в країнах ЄС», взяли участь: Бургаз М.І., старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного екологічного університету; Шевчук С.М., доктор географічних наук, доцент, проректор з наукової роботи, доцент кафедри географії Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка; Данкеєва О.Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри землевпорядкування і кадастру Луганського національного аграрного університету; Хінальська Т.Р., старший викладач кафедри природничих наук та захисту навколишнього середовища Львівського торговельно-економічного університету.

Близько 30 вчених з України взяли участь у стажуванні з педагогічних наук на тему «Проблеми модернізації педагогічної освіти в Україні та в країнах ЄС». До стажування долучилися: Серховець С.В., к.пед.н., старший викладач кафедри кінології Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Сінкевич С.В., к.пед.н., доцент, доцент кафедри загальновійськових дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького; Андрющенко Т.К., д.пед.н., викладач кафедри психології та педагогіки розвитку дитини Уманського державного педагогічного університету  імені Павла Тичини, завідувач кафедри професійного розвитку педагогів КНЗ «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників Черкаської обласної ради»; Антонюк Д.С., к.пед.н., доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Житомирського державного технологічного університету; Вербовий В.П., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, завідувач кафедри тактико-спеціальної, фізичної та вогневої підготовки Прикарпатського факультету (м. Івано-Франківськ) Національної академії внутрішніх справ; Воропай Н.А., к.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету; Дергач М.А., д.пед.н, доцент, професор кафедри психології Запорізького національного технічного університету; Дубініна Н.В., к.пед.н., старший викладач кафедри іноземних мов Одеської державної академії будівництва та архітектури; Д’яченко І.Н., к.філос.н., доцент, доцент кафедри природничих та соціально-гуманітарних дисциплін КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської Обласної Ради; Жебеленко Я.Г., к.мед.н., доцент кафедри оперативної хірургії та топографічної анатомії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця; Карабанов Є.О., кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького; Кіріленко О.Г., к.пед.н., доцент, професор кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут»; Кожем’яко Н.В., к.пед.н., викладач іноземної мови Ірпінського державного коледжу економіки та права; Комар Т.В., д.психол.н., доцент, професор кафедри психології та педагогіки Хмельницького національного університету; Коротун О.В., старший викладач Житомирського державного технологічного університету; Коткова В.В., к.пед.н., доцент кафедри педагогіки дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету; Кравченко О.І., д.пед.н., доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Магрламова К.Г., к.пед.н., старший викладач ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я»; Марчук К.А., к.філол.н., старший викладач кафедри психології розвитку та консультування Житомирського державного університету імені І. Франка; Нагорна Н.О., к.фарм.н., старший викладач кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету; Пєхарєва А.С., к.психол.н., викладач кафедри корекційної освіти та спеціальної психології КЗ «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради; Постова С.А., к.пед.н., асистент кафедри прикладної математики та інформатики Житомирського державного університету імені Івана Франка; Сєрих Л.В., к.пед.н., доцент, завідувач кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ «Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти»; Cич Т.В., к.пед.н., доцент кафедри публічної служби та управління навчальними й соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»; Солона Ю.О., аспірант кафедри біології людини та імунології Херсонського державного університету; Столяренко О.В., д.пед.н., доцент, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти ННІПППФВК Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського; Федорович З.Я., к.б.н., доцент кафедри біофізики Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Фонарюк О.В., к.пед.н., старший викладач кафедри алгебри та геометрії фізико-математичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Усі учасники стажувань отримають збірник тез науково-методичних доповідей та сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (українською та англійською мовами), завірений підписом та печаткою Гуманітарно-природничого університету у Сандомирі. Сертифікат є документом, який підтверджує проходження стажування у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити