Результати всеукраїнського підвищення кваліфікації з юриспруденції

Результати всеукраїнського підвищення кваліфікації з юриспруденції

534

За спільного задуму Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка та Центру українсько-європейського наукового співробітництва з 27 лютого по 9 квітня 2023 року проходило всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «Сучасні аспекти та актуальні підходи  в навчанні, викладанні й дослідженні  державно-правових дисциплін».

Професійна програма підвищення кваліфікації була розроблена з урахуванням новітніх наукових досягнень загальнотеоретичної юриспруденції, конституційного права України та зарубіжних країн, адміністративного права. Програма була спрямована на розвиток академічної кваліфікації, загальних і професійних компетентностей науково-педагогічних працівників для забезпечення ними навчання й викладання державно-правових дисциплін на високому науково-теоретичному та методичному рівнях. Навчальне навантаження становило 6 кредитів ЄКТС (180 годин).

За результатами всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації сформовано збірник тез доповідей, у якому взяли участь:

 • Алієва Поліна Ільхамівна – кандидат наук з державного управління, науковий співробітник наукового відділу з проблем управління державною безпекою навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України;
 • Ананьєва Євгенія Андріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення підприємницької діяльності та фінансової безпеки факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Антоненко Михайло Іванович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля;
 • Бариська Яна Олександрівна – доцент кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету;
 • Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Білозьоров Євген Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, заступник директора навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ;
 • Бондаренко Наталія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Державного торговельно-економічного університету;
 • Борщевський Ігор Вячеславович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін та міжнародного права Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • Бостан Сергій Костянтинович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Габані Іван Іванович – асистент кафедри міжнародного права юридичного факультету Ужгородського національного університету;
 • Гаврилова Катерина Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін Комунального вищого навчального закладу «Херсонська академія неперервної освіти»;
 • Гбур Зоряна Володимирівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика;
 • Гришко Лілія Миколаївна – кандидат юридичних наук, завідувач сектору муніципального права та місцевого самоврядування Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
 • Дорошенко Юлія Костянтинівна – доктор філософії, викладач Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Заплітна Ірина Анатоліївна – кандидат юридичних наук, адвокат, викладач юридичних дисциплін Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола;
 • Зозуля Олександр Ігорович – доктор юридичних наук, доцент, завідуючий науковим сектором порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України;
 • Киренко Сергій Георгійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та кримінального права юридичного факультету Інституту управління, технологій та права Державного університету інфраструктури та технологій;
 • Коваленко Тетяна Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри земельного та аграрного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Коваль Тетяна Владиславівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Ковач Денис Леонідович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права Державного біотехнологічного університету;
 • Кондратенко Віталій Миколайович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 • Короєд Сергій Олександрович – доктор юридичних наук, професор, в.о. президента Науково-дослідного інституту публічного права;
 • Кривицький Юрій Віталійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії держави та права Національної академії внутрішніх справ;
 • Крижановська Олена Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративної діяльності Одеського державного університету внутрішніх справ;
 • Кузьма Вікторія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Лазарєв Віктор Вікторович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Липитчук Ольга Василівна – доцент кафедри історії держави, права та політико-правових учень Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Лубко Інна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Любавіна Вікторія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінальної юстиції Навчально-наукового інституту права Державного податкового університету;
 • Максакова Руслана Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Манжула Андрій Анатолійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 • Маслюк Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права та процесу Ужгородського національного університету;
 • Метіль Анастасія Сергіївна – кандидат юридичних наук, завідувачка кафедри права і соціальної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • Митрофанова Юлія Сергіївна – старший викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Міняйло Ніна Євгенівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри публічного та приватного права Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського;
 • Муляр Галина Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, кафедри правосуддя Державного університету інфраструктури та технологій;
 • Нечаєва Ірина Олексіївна – викладач кафедри кримінального процесу та організації досудового слідства факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Огієнко Інна Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри трудового, аграрного, екологічного права та соціального захисту населення Харківського університету;
 • Остапенко Анастасія Іванівна – ад’юнкт Центру воєнно-стратегічних досліджень Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
 • Павлишин Андрій Андрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Павловська Наталія Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного та міжнародного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Півторак Галина Федорівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри морського права Навчально-наукового інституту морського права та менеджменту Національного університету «Одеська морська академія»;
 • Подільчак Ольга Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Державного торговельно-економічного університету;
 • Поляруш-Сафроненко Світлана Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та теоретико-правових дисциплін Білоцерківського національного аграрного університету;
 • Попович Терезія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права Ужгородського національного університету;
 • Протопопова Яна Сергіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правового забезпечення та адміністрування транспортної діяльності Українського державного університету залізничного транспорту;
 • Рассказова Вікторія Віталіївна – старший викладач кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Решетникова Марина Юріївна – викладач кафедри права і соціальної роботи Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
 • Руснак Леся Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»;
 • Саміло Ганна Олегівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Семенчук Марія Романівна – аспірантка кафедри міжнародного права Навчально-наукового інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Ситніченко Олена Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри правового забезпечення безпеки бізнесу Державного торговельно-економічного університету;
 • Сінькевич Олена Василівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Скляренко Ігор Васильович – доктор філософії у галузі права, старший викладач кафедри права та правоохоронної діяльності Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 • Слугоцька Вікторія Михайлівна – старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»;
 • Смолярова Марина Леонідівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та трудового права Національного університету «Запорізька політехніка»;
 • Співак Віктор Миколайович – доктор політичних наук, професор;
 • Сприндис Сергій Іванович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін і трудового права імені професора О. І. Процевського Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • Струтинська-Струк Людмила Владиславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри публічного права юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Супрун-Ковальчук Тетяна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінальної юстиції Університету державної податкової служби України;
 • Терела Галина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант відділу теорії держави і права Інституту держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України;
 • Філіппова Вікторія Дмитрівна – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Херсонського національного технічного університету;
 • Хорошковська Вікторія Сергіївна – лейтенант поліції СВ ВП № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області;
 • Худолей Оксана Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії та права Черкаського державного технологічного університету;
 • Шведун Вікторія Олександрівна – доктор наук з державного управління, професор, начальник наукового відділу з проблем управління у сфері цивільного захисту навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України.

Також кожен учасник після завершення навчання отримав свідоцтво як підтвердження участі в науковій події.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до нашого наукового заходу!

Поширити