Університет Ка’ Фоскарі у Венеції виступив організатором стажувань з природничих, філологічних, суспільних...

Університет Ка’ Фоскарі у Венеції виступив організатором стажувань з природничих, філологічних, суспільних наук та з державного управління

1920

Стратегічною метою державної політики в галузі освіти є підвищення доступності якісної освіти відповідно до вимог інноваційного розвитку, сучасних потреб суспільства, завдань геополітичної конкурентоспроможності українських фахівців на світовій арені.

3–14 червня 2019 року у м. Венеція, Італія за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва були проведені стажування для фахівців різних галузей.

Так, у стажуванні «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ПРИРОДНИЧИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС:ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ» взяли участь фахівці природничих спеціальностей:

Безпалько Валентина Василівна, кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри агротехнологій та екології Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Гордій Наталія Михайлівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри екології Кам’янець-Подільського національний університет імені Івана Огієнка;

Гребіник Дмитро Миколайович, кандидат біологічних наук, доцент кафедри біохімії Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Жукова Любов Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри фітопатології Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва;

Козак Максим Іванович, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Оберніхіна Наталія Володимирівна, кандидат хімічних наук, доцент кафедри Біоорганічної та біологічної хімії Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Рубановська Наталія Василівна, кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри біології та методики її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;

Тижненко Тетяна Василівна, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії патофізіології та медичної генетики ДУ «Інститут проблем ендокринної патології В.Я. Данилевського НАМН України».

Удосконалити свої професійні компетентності мали змогу й філологи у стажуванні «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ-ФІЛОЛОГІВ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС: ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ».

Андріяшик Оксана Романівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філологічних та природничих дисциплін Інституту міжнародного співробітництва та освіти Національного авіаційного університету;

Воробей Ольга Сергіївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далеко Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології  Київського національного  університету імені Тараса Шевченка;

Головач Тетяна Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ;

Гурко Олена Василівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Демкова Тетяна Миколаївна, викладач кафедри мовної підготовки  Навчально-науково інституту міжнародної освіти Харківського університету імені В.Н. Каразіна;

Кабиш Марина Юріївна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови, літератури та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Корольова Валерія Володимирівна, доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Костенко Вікторія Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов з латинською мовою та медичною термінологією Української медичної стоматологічної академії;

Москалюк Олена Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри філології Одеського національного морського університету;

Москвичова Оксана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету;

Нісевич Світлана Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;

Панова Наталя Юріївна, доктор філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і методики викладання Бердянського державного педагогічного університету;

Посохова Анжела Вікторівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та культури фахового мовлення Львівського державного університету внутрішніх справ;

Савчук Анна Ярославівна, асистент кафедри англійської філології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Скобнікова Оксана Володимирівна, викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови факультету лінгвістики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Ткачик Олена Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Чумак Наталія Анатоліївна, кандидат філологічних наук, асистент кафедри іноземних мов Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

До стажування з суспільних наук на тему «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ У ГАЛУЗІ СУСПІЛЬНИХ НАУК В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС:ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ» долучилися:

Алєксєєва Катерина Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії та педагогіки Національного транспортного університету;

Бегей Ігор Іванович, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри права Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;

Діденко Лариса Віталіївна, кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії гуманітарних наук філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Кіслов Денис Васильович, доктор наук державного управління, професор кафедри адміністративного управління Міжрегіональної академії управління персоналом;

Колюх Валерій Вікторович, доктор політичних наук, доцент, професор  кафедри політичних наук Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Корнієвський Олександр Анатолійович, доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури;

Максименко Ольга Олександрівна, магістр психології, провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту соціології Національної академії наук України;

Матвієнко Оксана Іванівна, кандидат філософських наук, доцент кафедри  філософії Ужгородського національного університету;

Плеханова Оксана Петрівна, доктор наук з державного управління, доцент кафедри конституційного та адміністративного права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Тімашова Вікторія Михайлівна, доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політичних наук, публічного управління та адміністрування Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Трембіцький Анатолій Михайлович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри права і правоохоронної діяльності Хмельницького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом;

Тюріна Тамара Георгіївна, доктор  педагогічних  наук, доцент, доцент  кафедри соціології та соціальної роботи Національного університету «Львівська політехніка»;

Шандра Богдана Богданівна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри філософії Ужгородського національного університету;

Швед Зоя Володимирівна, доктор філософських наук, доцент, професор кафедри релігієзнавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Пройти стажування з державного управління на тему «ПРОГРАМИ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ ІЗ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В УКРАЇНІ ТА В КРАЇНАХ ЄС: ОРІЄНТАЦІЯ НА МАЙБУТНЄ» виявили бажання:

Губар Ольга Володимирівна, аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Національної академії державного управління при Президентові України;

Малекі Ольга Анатоліївна, аспірант Національної академії державного управління при Президентові України;

Сарибаєва Ганна Миколаївна, кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного та фінансового права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Таран Євгеній Іванович, кандидат політичних наук, доцент кафедри суспільного розвитку та суспільно владних відносин Національної академії державного управління при Президентові України.

Поширити