Успішно проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Третій рівень освіти в Україні: становлення...

Успішно проведено VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції»

427

Переглянути збірник конференції
Переглянути монографію

Із 17 по 19 листопада в с. Світязь Шацького району Волинської області відбувалася VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції». До організації події долучилися Волинський національний університет імені Лесі Українки (зокрема, факультет історії, політології та національної безпеки), Полонійна академія в Ченстохові, Видавничий дім «Гельветика» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Робота конференції відбувалася за такими напрямами:

 • Освітні реформи в умовах повномасштабного вторгнення.
 • Шляхи збереження та інституційні трансформації вищої школи в умовах війни.
 • Академічна доброчесність: причини та наслідки.
 • Економічне підґрунтя підготовки фахівців наукової сфери.
 • Стан та перспективи розвитку наукових шкіл.
 • Академічна мобільність в умовах воєнного стану: форми та можливості.
 • Менеджмент освітньо-наукової діяльності.
 • Європейська та світова інтеграція в галузі вищої освіти – шлях до підвищення якості освіти.
 • Особливості організації підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Модератором і натхненником цього заходу була голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки кандидат історичних наук, професор Мирослава Філіпович.

Зі вступним словом до всіх присутніх на відкритті конференції звернувся декан факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки доктор політичних наук, доцент Ярослав Ярош. Далі відбувалися пленарні засідання зі жвавим обговоренням доповідей учасників.

У науковому заході взяли участь понад 60 науковців. Під час пленарних засідань доповіді представили такі вчені:

 • Павліха Наталія (доктор економічних наук, професор, керівник навчально-науково-виробничої лабораторії «Лабораторія проєктів та ініціатив» Волинського національного університету імені Лесі Українки) – доповідь на тему «Створення інноваційного університетського середовища для розвитку сучасних наукових шкіл та формування професійних компетенцій»;
 • Головко Олег (кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому «Гельветика») – доповідь на тему «Видавничий дім «Гельветика» – національне видавництво наукової періодики: лобіювання запровадження досвіду країн ЄС в Україні»;
 • Яцишин Анна (доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту цифровізації освіти НАПН України) – доповідь на тему «Укрінтеі розвиток цифрової компетентності аспірантів із застосуванням інструментів відкритої науки»;
 • Пасічник Юрій (доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки») – доповідь на тему «Механізми фінансування наукових досліджень»;
 • Боровик Андрій (кандидат юридичних наук, професор, віцепрезидент із наукової роботи Науково-дослідного інституту публічного права) – доповідь на тему «Корупційні ризики при підготовці дисертацій в Україні»;
 • Батиргареєва Владислава (доктор юридичних наук, професор, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України) – доповідь на тему «Стандартизація і унікальність освітньо-наукової програми: досвід НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України»;
 • Антонюк Лариса (доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана);
 • Лігоненко Лариса (професор, доктор економічних наук, професор, гарант PhD Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана);
 • Горбова Юлія (доцент, кандидат соціологічних наук, директор Інституту соціологічних досліджень Київського національного економічного університету імені В. Гетьмана) – доповідь на тему «Картографування середовища підготовки докторів філософії PhD: досвід КНЕУ ім. В. Гетьмана»;
 • Попович Василь (доктор технічних наук, професор, т.в.о. проректора з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності) – доповідь на тему «Міжнародна академічна мобільність ад’юнктів та аспірантів Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в умовах війни»;
 • Хіль Олена (кандидат мистецтвознавства, доцент, професор кафедри спеціального фортепіано, проректор із науково-педагогічної роботи та інформаційно-інноваційної діяльності Одеської національної музичної академії імені А.В. Нежданової) – доповідь на тему «Доктор мистецтва – реалії та нові виклики»;
 • Головко Катерина (доктор юридичних наук, професор, адвокат, директор Видавництва «Юридика») – доповідь на тему «Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграція «Юридика» як зразок всеукраїнських (національних) конкурсів наукової та навчальної книги для ЗВО, які стимулюють розвиток книговидання України»;
 • Мандич Тамара (голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених, викладачка кафедри української і слов’янської філології та журналістики Херсонського державного університету) – доповідь на тему «Робота наукового товариства з аспірантами в умовах релокації університету»;
 • Меняйло Вікторія (доктор педагогічних наук, професор, координатор PhD – програм Запорізького національного університету);
 • Курінна Алла (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової та дошкільної освіти Запорізького національного університету) – доповідь на тему «Project-Based Learning у підготовці здобувачів вищої освіти (кейс Запорізького національного університету)»;
 • Колісник Лариса (кандидат соціологічних наук, доцент Національноготехнічного університету «Дніпровська політехніка») – доповідь на тему «Про результати реалізації Програми підвищення кваліфікації «Інноваційний науковий керівник PhD»»;
 • Віхляєв Михайло (доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва) – доповідь на тему «Міжнародна науково-практична конференція проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти України «Євроінтеграція української науки й освіти: проблеми та виклики» як приклад гострої необхідності горизонтальних фахових діалогів у вищій освіті України»»;
 • В’юник Ольга (кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центрально-українського національного технічного університету) – доповідь на тему «Напрями підвищення якості вищої освіти України в контексті євроінтеграційних процесів»;
 • Чистякова Ірина (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач аспірантури і докторантури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка) – доповідь на тему «Наукова школа для аспірантів як інноваційна форма неформальної освіти: з досвіду Сумського державного педагогічного університету»;
 • Русаков Сергій (кандидат філософських наук, доцент, Український державний університет імені Михайла Драгоманова) – доповідь на тему «Культурологічна освіта: порівняльний аналіз перспектив у галузі “гуманітарні науки” та галузі “соціальні науки”»;
 • Долинна Олена (завідувач відділу аспірантури та докторантури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького) – доповідь на тему «Підготовка науково-педагогічних кадрів в умовах війни: формування інтелектуальної еліти чи імітація процесу»;
 • Калініна Аліна (кандидат юридичних наук, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України) – доповідь на тему «Office skills у реалізації освітньо-наукової програми “Право/Law” у Науково-дослідному інституті вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України»;
 • Вакуленко Віталій (кандидат економічних наук, завідувач відділу аспірантури Національного університету біоресурсів і природокористування України) – доповідь на тему «Дотримання академічної доброчесності здобувачами першого наукового ступеня “Доктор філософії” в умовах війни»;
 • Целковський Геннадій (кандидат філософських наук, докторант кафедри богослов’я та релігієзнавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова) – доповідь на тему «Специфіка духовної освіти ІІІ рівня в Європі»;
 • Кісла Ганна (кандидат філософських наук, доцент, професор Українського державного університету імені М. Драгоманова) – доповідь на тему «Європейська освітня інтеграція та інноваційні методи навчання: змістовний дискурс»;
 • Немченко Тетяна (кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки, менеджменту та комерційної діяльності Центральноукраїнського національного технічного університету) – доповідь на тему «Академічна доброчесність в умовах розвитку штучного інтелекту та цифрових технологій»;
 • Верхотурова Мар’яна (кандидат історичних наук, доцент, керівник відділу організаційного забезпечення наукових проєктів і міжнародної діяльності Науково-дослідного інституту публічного права) – доповідь на тему «Розвиток українського зброєзнавства в умовах російсько-української війни: виклики та завдання»;
 • Майборода Оксана (кандидат історичних наук, доцент кафедри соціогуманітарних технологій Луцького національного технічного університету)  – доповідь на тему «Медіація в умовах війни ( проблемні аспекти)»;
 • Назарук Наталія (кандидат політичних наук) – доповідь на тему «Інститут освітнього омбудсмена в Україні: створення та перспективи розвитку»;
 • Скакальська Ірина (доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії та методики навчання Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка) – доповідь на тему «Самостійна робота аспірантів і шляхи її вдосконалення під час вивчення освітніх компонентів»;
 • Карліна Оксана (кандидат історичних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки) – доповідь на тему «Роль наукового семінару в підготовці здобувачів вищої школи»;
 • Чамахуд Дарина (викладач кафедри теорії, методики музичної освіти та інструментальної підготовки; викладач циклової комісії методики музичної освіти та вокально-хорової підготовки Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, аспірантка ІІІ року навчання кафедри історії української музики та музичної фольклористики Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського) – доповідь на тему «Збагачення репертуару мистецьких колективів третього рівня освіти достойними зразками української музики (на прикладі солоспіву «До місяця» Якова Яциневича на слова Григорія Чупринки)»;
 • Зубко Ольга (кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса) – доповідь на тему «Проблеми та перспективи викладання дисциплін сходознавчого циклу бакалаврам та магістрам (історикам, міжнародникам) в умовах військового стану»;
 • Кінд-Войтюк Наталія (кандидат історичних наук, доцент, Волинський національний університет імені Лесі Українки) – доповідь на тему «Академічна доброчесність як механізм освітньої реформи України»;
 • Каліщук Оксана (доктор історичних наук, професор, Волинський національний університет імені Лесі Українки) – доповідь на тему «Академічна доброчесність: реалії, міфи, виклики»;
 • Філіпович Мирослава (кандидат історичних наук, доцент, докторантка, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки) – доповідь на тему «Система підготовки кадрів вищої кваліфікації в Україні: реалії та виклики»;
 • Понєдєльник Лариса (кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки) – доповідь на тему «Промоція культурної спадщини як один із чинників розвитку територіальних громад»;
 • Боровик Людмила Андріївна (кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики журналістської творчості Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука) – доповідь на тему «Проблемні питання самоплагіату при підготовці дисертаційних досліджень доктора філософії та доктора наук в Україні».

Конференція пройшла на високому науковому й культурному рівні. Висловлюємо щиру вдячність співорганізаторам за успішно проведений захід, зокрема кандидату історичних наук, доценту, докторанту, професору кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки Мирославі Філіпович за її творчий підхід, натхнення, віру в себе та свої сили. Нагадуємо, що це вже сьома конференція на теренах Шацьких озер, організована за ініціативою пані Мирослави. Щиро захоплюємося Вашим гострим розумом та ідеями, які Вас переповнюють. Бажаємо не зупинятися на досягнутому!

Поширити