Вийшла друком колективна монографія з суспільних наук, підготовлена польським університетом

Вийшла друком колективна монографія з суспільних наук, підготовлена польським університетом

2634

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli у співпраці з Центром українсько-європейського наукового співробітництва підготували до випуску колективну монографію на тему «Суспільні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття», авторами якої стали вчені з України. Робота над формуванням монографії була розпочата у жовтні 2018 року.

Задля підготовки матеріалів до видання на вибір авторів була запропонована така орієнтована тематика:
• Суспільні науки в теорії та практиці;
• Нові пошуки у сфері загальної історії, антропології, етнографії;
• Методологія політичної науки;
• Сучасний погляд на соціальні інститути та процеси;
• Актуальні питання міжнародних відносин і зовнішньої політики;
• Філософія та релігієзнавство.

Колективна монографія складається з дев’яти окремих статей, підготовлених як авторами особисто, так і в співавторстві. Кожен з авторів отримає по три примірники видання та сертифікат про участь у колективній праці.

Кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії гуманітарно-економічного факультету Бердянського державного педагогічного університету Авдєєва Олена Сергіївна підготувала статтю на тему «Missionary activity of the Orthodox Church in the Northern Azov (the end of the 18th – the beginning of the 20th century)», яку присвятила вивченню історії місіонерської діяльності православної церкви на Північному Азові кінця 18 – початку 20 століття. Автором було проаналізовано загальні тенденції релігійної політики Російської імперії та їх вплив на формування релігійної карти Північного Приазов’я.

Доктором філософських наук, кандидатом технічних наук, доцентом, старшим науковим співробітником, професором кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури Бейліним Михайлом Валерійовичем спільно з кандидатом філософських наук, доцентом, професором кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури Семеновою Юлією Анатоліївною була подана стаття на тему «Комунікативні практики і номіативна лексика в субкультурі спорту». Авторами було виділено філософсько-антропологічні та культурні чинники становлення самосвідомості особистості та з’ясовано, що в основі згаданого процесу лежать аксіологічний та діалогічний виміри буття людини, систематичне їх ствердження через комунікативні практики.

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури Газнюк Лідія Михайлівна та доктор філософських наук, професор кафедри гуманітарних наук Харківської державної академії фізичної культури Карпець Любов Анатоліївна підготували статтю, присвячену мовно-культурному змісту мови та лінгвістичним основам соціокультурного пізнання спортивної діяльності. Авторами здійснено філософський аналіз спортивної діяльності в інтелектуальному дискурсі цивілізаційних перетворень сучасності за умови комунікаційного процесу як принципового перекладу однієї мови-діяльності на іншу. Тема статті – «Мовно-культурний простір спортивної діяльності як сфера лінгвістичної праксеології».

Кандидат історичних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького національного університету Кадол Олександр Миколайович в своїй авторській статті «Сучасний погляд на антинімецьку кампанію у роки Першої світової війни» розглянув історіографію антинімецької кампанії у роки Першої світової війни.

Кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва Костюк Майя Володимирівна у співавторстві з кандидатом історичних наук, доцентом, доцентом кафедри соціально-гуманітарних і правових дисциплін Уманського національного університету садівництва Гарбар Ольгою Петрівною представили на розгляд статтю на тему «Formation and development of scientific research on agriculture in Uman Agricultural Institute (at the end of the 19th – during the 20th century): historical and scientific aspect». У статті розглянуто історичний та науковий аналіз процесу формування та розвитку наукових досліджень сільського господарства в Уманському сільськогосподарському інституті в історичному контексті. Особливу увагу приділено основним науковим активам видатного вченого і агронома професора С.С. Рубіна в галузі садівництва і польового землеробства.

Кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри української та іноземних мов Уманського національного університету садівництва Лазарєв Олег Вячеславович та кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов Уманського національного університету садівництва Фернос Юлія Іванівна в статті на тему «A model for forming professional communicative competence of future experts in agriculture on the basis of the competence approach» досліджували модель формування професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців у сільському господарстві.

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри гуманітарних і соціальних наук Житомирського державного технологічного університету Муляр Володимир Ілліч на участь у формуванні колективної монографії запропонував статтю на тему «Проблема гармонії у давньогрецькій філософії», яку присвятив феномену гармонії, який із найдавніших часів європейської історії був однією із проблем, що фокусувалися на пошуку фундаменту всього сущого, універсальних і остаточних причин буття. Автором було проаналізовано погляди відомих представників давньогрецької філософії, які не тільки безпосередньо використовували термін «гармонія», але й концептуально висловлювалися про неї. Серед них Піфагор, Геракліт, Платон, Арістотель.

Доктор соціологічних наук, завідувачка відділу соціальної експертизи Інституту соціології Національної академії наук України Чепурко Гульбаршин Іскаківна у співавторстві з кандидатом філософських наук, старшим науковим співробітником відділу соціальної експертизи Інституту соціології Національної академії наук України Піддубним Володимиром Андрійовичем у статті на тему «Цивілізаційний вибір України» досліджували цивілізаційний вибір як магістральний поступ інноваційної організації соціально-економічного життєустрою суспільства, модернізації політичної демократії, розвитку культури як гуманістичної складової частини цивілізації. 

Доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний дослідник Шедяков Володимир Євгенович підготував до формування видання статтю на тему «Социальный уровень информационного влияния: стратегическая культура и управленческие композиции». Як об’єкт дослідження автором розглянуто соціальний рівень інформаційних комунікацій, як предмет – співвідношення об’єктивних і суб’єктивних параметрів їх трансформацій. 

Кожен автор зробив вагомий внесок не лише в наукове видання, а й в науку в цілому. Бажаємо усім авторам продовжувати свої наукові дослідження, а ми зі свого боку намагатимемося Вам у цьому допомагати!

Поширити