За ініціативи Чеського технічного університету у Празі вийшла друком колективна монографія з...

За ініціативи Чеського технічного університету у Празі вийшла друком колективна монографія з технічних наук

1549

З розвитком науки і техніки неухильно зростає технічна міць держави і всього людського суспільства. Науково-технічна та інноваційна політика, крім вирішення повсякденних питань, визначає вектор науково-технічного розвитку всієї країни, прогнозує і вибирає найбільш оптимальні шляхи розвитку науки, відповідає за своєчасну розробку необхідної техніки і технологій, підвищує ефективність наукової та технічної діяльності та ін.

Наукові дослідження і розробки є найважливішим фактором у боротьбі за національні пріоритети, оскільки напрями наукових досліджень не тільки відображають існуючу оцінку корисності рішення окремих проблем, а й значною мірою визначають, що саме буде технічно можливо здійснити в майбутньому.

Саме це стало мотивом для ініціювання Чеського технічного університету у Празі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва написання колективної монографії «MODERN ENGINEERING RESEARCH: TOPICAL PROBLEMS, CHALLENGES AND MODERNITY».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Серед них:

Білоусов Євген Вікторович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації суднових енергетичних установок Херсонської державної морської академії;

Болотов Максим Геннадійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологій зварювання і будівництва Чернігівського національного технологічного університету;

Бондаренко Віктор Євгенович – доктор технічних наук, доцент, професор Національного університету біоресурсів і природокористування України;

Булах Ірина Валеріївна – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури;

Васілевський Олександр Миколайович – доктор технічних наук професор, перший проректор Вінницького національного технічного університету;

Габ Ангеліна Іванівна – доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Гачак Юрій Романович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Гутий Богдан Володимирович – доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри фармакології та токсикології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Гуцаленко Юрій Григорійович – старший науковий співробітник кафедри інтегрованих технологій машинобудування імені М.Ф. Семка Навчально-наукового інституту механічної інженерії і транспорту;

Дідич Володимир Миколайович – кандидат технічних наук, доцент Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Дорогий Ярослав Юрійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматики і управління в технічних системах Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Коновалова Надія Дмитріївна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, науковий співробітник відділу тонкого і неорганічного синтезу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України;

Кудрявцев Павло Геннадійович – кандидат хімічних наук, професор, академік Російської Академії природничих наук, академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, заступник директора з досліджень і розробок Polymate Ltd – Israel Nanotechnology Research Center, Migdal HaEmek, Israel;

Кузьмін Олег Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій;

Малишев Віктор Володимирович – доктор технічних наук, професор, директор Інженерно-технологічного інституту Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Мосьпан Денис Владиславович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електронних апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Ободович Олександр Миколайович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу тепломасообміну  в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України;

Однодворець Лариса Валентинівна – доктор фізико-математичних наук, професор, професор кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету;

Осєнчінін Микола Георгійович – бакалавр, командир навчальної групи Військової академії;

Паляничка Надія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;

Петров Леонід Миколайович – кандидат технічних наук, доцент, доцент Військової академії;

Пешук Людмила Василівна – доктор сільськогосподарських наук, професор;

Полив’янчук Андрій Павлович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Полосенко Олександр Васильович – аспірант Київського національного університету будівництва і архітектури;

Прокудін Георгій Семенович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного університету;

Проценко Іван Юхимович – доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри електроніки, загальної та прикладної фізики Сумського державного університету;

Редькіна Антоніна Володимирівна – кандидат хімічних наук, відділ тонкого і неорганічного синтезу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України;

Рудий Владислав Віталійович – студент Національного університету харчових технологій;

Савенко Володимир Іванович – кандидат технічних наук, доктор будівництва, професор Київського національного університету будівництва і архітектури;

Самойчук Кирило Олегович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри «Обладнання переробних і харчових виробництв імені професора Ф.Ю. Ялпачика» Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного;

Семененко Роман Анатолійович – аспірант кафедри інженерної екології міст Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Семенишена Руслана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін Подільського державного аграрно-технічного університету;

Сидоренко Віталій Володимирович – кандидат технічних наук, старший співробітник відділу тепломасообміну в дисперсних системах Інституту технічної теплофізики НАН України;

Сімонова Ірина Іллівна – асистент кафедри технології м’яса, м’ясних та олійно-жирових виробів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького;

Фомовська Олена Владиславівна – кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри електронних апаратів Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Чичулін Віктор Петрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри конструкцій з металу, дерева та пластмас Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Чичуліна Ксенія Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Чупайленко Олексій Андрійович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних перевезень та митного контролю Національного транспортного університету;

Шахнін Дмитро Борисович – доцент кафедри сучасної інженерії та нанотехнологій Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»;

Шелудченко Леся Сергіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри транспортних технологій та засобів АПК Подільського державного аграрно-технічного університету.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/38

Висловлюємо подяку всім, хто взяв участь у написанні колективної монографії.

Поширити