Baltic Journal of Legal and Social Sciences

Baltic Journal of Legal and Social Sciences

Шановні автори!
Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному
науковому журналі
Baltic Journal of Legal and Social Sciences

Заповнити заявку про автора
Завантажити інформаційний лист

На розгляд до публікації в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» приймаються статті на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: право, освіта/педагогіка, психологія, культура і мистецтво, журналістика, управління та адміністрування, історія та археологія, філософія, політологія, соціологія.

 

Засновник: Балтійська міжнародна академія, bsa.edu.lv.
Видавець: Publishing House “Baltija Publishing”, baltijapublishing.lv.
Періодичність: 4 рази на рік.
Мова публікації: англійська.

Журнал індексується в міжнародних наукометричних базах даних Іndex Copernicus та ERIH PLUS.


Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).


Для публікації статті в журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» № 2, 2024 необхідно до 29 березня 2024 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції bjlss@cuesc.org.ua наступні матеріали:

 • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
 • Заповнити заявку про автора;
 • квитанцію про сплату*.

*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.


ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації наукової статті у журналі «Baltic Journal of Legal and Social Sciences» становить 1 000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва вартість публікації наукової статті становить 800 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті до 29 травня 2024 р. за цим посиланням.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, до 29 червня 2024 р.


ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.


РОЗДІЛИ ЖУРНАЛУ:

 1. Юридичні науки
 2. Суспільні науки

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ:

 • Cтаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему.
 • Cтаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни.
 • Назва статті, анотація та ключові слова подаються англійською мовою.
 • Прізвище та ім’я транслітеруються згідно чинних вимог транслітерації країни автора.
 • Файл зі статтею повинен містити:

1. Інформацію про авторів (прізвище та ім’я, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна);
2. Назву статті, анотацію і ключові слова англійською мовою;
3. Текст статті з підзаголовками, відповідно оформленими запозиченнями і посиланнями на джерела;
4. Список використаних джерел.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

 1. Обсяг статті – 30 000–40 000 символів з пробілами.
  2. Поля – 2 см; абзац 1,25 см; відступ перед та після абзацу – 0; інтервал між рядками – 1,5.
  3. Шрифт – Times New Roman; кегль 14.
  4. Оформлення тексту статті:
 • Назва статті (вирівнювання по центру, прописними літерами напівжирним шрифтом).
 • Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами, шрифт напівжирний, курсив).
 • Місце роботи, місто, країна, ORCID (вирівнювання по центру, звичайними літерами, курсив).
 • Анотація (Abstract) – 1 абзац від 100 до 150 слів, шрифт звичайний.
 • Ключові слова (Key words) – 6–8 слів чи фраз за темою статті, шрифт звичайний.
 • Основний текст статті, шрифт звичайний. Назви підзаголовків статті виділяються напівжирним шрифтом.
 • References (Список використаних джерел) – шрифт звичайний.

5. Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
6. Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.
7. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.
8. Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).
9. Використовуються лапки формату « ».
10. Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).
11. Окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG.
12. Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.
13. Заборонено використання сканованих малюнків/чернеток, виконаних олівцем або ручкою від руки.
14. Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.
15. Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .DOCX.


СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ:

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів.

Анотація (100–150 слів) повинна бути чіткою та інформативною (не містити загальних фраз, другорядної інформації), змістовною (відображати основний зміст статті), містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень. Анотація повинна бути зрозумілою без ознайомлення з основним змістом статті.

Ключові слова 6–8 слів /словосполучень, які відображають специфіку теми, але не дублюють слова з назви статті.

Текст статті повинен містити вступ, основну частину і висновки.

Вступ / «Introduction» повинен містити характеристику дослідження проблеми у світовій науковій літературі та мету роботи.

Основна частина. Формулюються завдання дослідження. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи. Наводяться матеріали та методи досліджень, результати досліджень та їхнє обговорення.

Матеріал і методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.

Результати та їх обговорення: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати належить представляти в логічній послідовності в тексті, в таблицях і рисунках. В тексті не варто повторювати дані таблиць і рисунків, потрібно говорити лише про їх порівняння.

Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не лише відносні (наприклад, проценти), але й абсолютні їх значення, а також вказувати, які статистичні методи були застосовані для їх аналізу.

Обговорення. Містить лише інтерпретацію результатів, а не їх повторення. Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми чи трактування цих даних, за можливості зіставити їх з даними інших дослідників. В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для практики та можливі перспективи застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

Висновки («Conclusion»). У них формулюються результати вирішення проблеми, вказаної у заголовку і меті статті.

«References». Усі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті, в іншому випадку відповідний елемент повинен бути вилучений. Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Jones S. stated, “Students often had difficulty using APA style” (Jones, 1998: 199). Перелік джерел формується за алфавітом.

Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор doi (http://doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.

Список джерел оформлюється відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (http://www.apastyle.org/). Назви україномовних джерел транслітеруються*, а в дужках – перекладаються англійською мовою. Приклад: Bernatska, Zh. (2020). Administratyvno-hospodarske pravo yak pravova osnova formuvannia ta realizatsii ekonomichnoi funktsii ukrainskoi derzhavy [Administrative and commercial law as a legal basis for the formation and implementation of the economic function of the ukrainian state]. Administratyvne pravo i protses, 3(30), 5–16. doi: 10.17721/2227-796X.2020.3.01 [in Ukrainian].

*Сайти транслітерації: українська.


АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ:

Усі матеріали, що надходять до редакції та відповідають тематиці журналу, перед публікацією проходять обов’язкове рецензування з залученням не менше двох експертів. Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв. Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разі виникнення у рецензента зауважень до статті, вона може бути повернена автору на доопрацювання.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці журналу.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ:

HARMONIZATION OF ADMINISTRATIVE AND LEGAL REGULATION OF STATE GOVERNANCE OF ECONOMIC ACTIVITY IN UKRAINE: SOME LANDMARKS

Svitlana Bevz,
Doctor of Law, Associate Professor,
Associate Professor at the Department of Economic and
Administrative Law of the National Technical University of Ukraine
“Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute” (Kyiv, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0003-1331-3930
Email

Abstract. The author analyzes scientific opinions about the harmonization of administrative regulation of public administration in the economic activity of Ukraine… (100–150 слів).
Key words: Іnternational treaty, soft law, adaptation of legislation, Europeanization of administrative law, reform of administrative legislation.

Текст статті … (Pukhtetska, 2012: 78).

References:

 1. Pukhtetska, A.A. (2012). Poniattia ta pryntsypy yevropeiskoho administratyvnoho prava [Concepts and principles of European administrative law]. Naukovi zapysky NaUKMA. Yurydychni nauky, 129, 78–81 [in Ukrainian].

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Координатор наукового журналу:
Лящова Анастасія Олександрівна
Тел.: +38 (095) 653 40 42
E-mail: bjlss@cuesc.org.ua 
Сайт: cuesc.org.ua/zhurnali/bjlss 
Офіційний сайт журналу: baltijapublishing.lv/index.php/bjlss 

Завантажити інформаційний лист