Economics & Education

Economics & Education


Шановні автори!
Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі «Economics and Education».

Видання було засновано ISMA University of Applied Sciences (м. Рига, Латвія) у 2016 році.

«Economics and Education» – це видання, у якому публікуються актуальні сучасні дослідження в галузі економіки і освіти. Журнал об’єднує вчених з різних континентів, у наукових працях яких висвітлюються аспекти інноваційного розвитку економіки, управління, фінансів, освіти та соціальної економіки.

Основна мета журналу – популяризація ідей учених, сприяння обміну актуальною інформацією в предметних областях і розвиток наукової діяльності для вирішення проблем сучасного суспільства.

Видання призначене для науковців, докторів та кандидатів наук, аспірантів, здобувачів, студентів, а також для практикуючих фахівців.

Засновник: ISMA University of Applied Sciences – це один з провідних вищих навчальних закладів Латвії. Надання якісних знань і умінь – одна з основних цінностей ISMA, адже навчальний заклад має багаті традиції та ресурси для забезпечення розвитку і популяризації європейської вищої освіти.

У 2021 році між ISMA University of Applied Sciences та Центром українсько-європейського наукового співробітництва було підписано угоду про співпрацю, в межах якої ЦУЄНС уповноважений представляти журнал «Economics and Education» в Україні.

Видавець: Izdevnieciba “Baltija Publishing”

Періодичність: 4 рази на рік.

Журнал офіційно зареєстрований як ЗМІ (Латвія): Nr. 000941972

Міжнародний номер ISSN: print 2500-946X, online 2592-8236

Журнал включено до наукометричних та реферативних баз даних: Crossref, Ulrichsweb, ResearchBib, Google Scholar, Index Copernicus, Directory of Open Access Journals (DOAJ)


До публікації приймаються статті виключно англійською мовою. Редакція надає послуги перекладу з української мови на англійську.
Наукова стаття, опублікована в цьому журналі, вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).


Для публікації статті в журналі Том 9 № 3, 2024 необхідно до 13 вересня 2024 року надіслати на електронну пошту редакції econom@cuesc.org.ua (в темі листа вказати «Economics and Education») такі матеріали:

 • статтю, оформлену згідно вимог;
 • заповнити електронну довідку про автора за цим посиланням;
 • квитанцію про сплату редакційного внеску*.

*Реквізити для оплати публікації надаються автору після успішного проходження рецензування та перевірки статті системою антиплагіату.

Після прийняття статті до публікації необхідно надіслати заповнену форму Авторської угоди. Угоду підписує відповідальний автор статті. Документ потрібно надсилати у відсканованому вигляді (у PDF або JPG графічному файлі) електронною поштою.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації наукової статті для авторів з України становить 1 500 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва вартість публікації становить 1 200 грн (ознайомитися з інформацією як стати членом ЦУЄНС можна за посиланням). Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії.

За бажанням, автор статті може замовити друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 грн, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.

Електронна версія журналу буде надіслана авторам і розміщена на офіційному сайті видання 31 жовтня 2024 р. за цим посиланням.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, 15 листопада 2024 р.

ТЕМАТИЧНІ РУБРИКИ ЖУРНАЛУ:
 • Інновації
 • Управління
 • Фінанси
 • Глобалізація
 • Освіта
 • Соціальна економіка
ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ:

Після надання автором статті в редакцію журналу, вона проходить внутрішнє анонімне рецензування. Статті рецензуються одним із членів редакційної колегії або залученим рецензентом, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи (single-blind review – рецензент знає автора, але автор не знає рецензента). Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв. Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разі виникнення у рецензента зауважень до статті, вона може бути повернена автору на доопрацювання. Усі матеріали оцінюються відповідно до критеріїв (оригінальність, інноваційність, значення результатів у своїй галузі, теоретична основа та огляд вже проведених досліджень та наявних публікацій, методологія, грамотність, дотримання редакційних вимог). Зазвичай рецензування триває 10-15 днів.

Рецензент після розгляду матеріалів може винести одне з таких рішень:

 • Опублікувати як є;
 • Опублікувати з незначними змінами;
 • Відправити на повторне рецензування (якщо необхідні істотні зміни);
 • Відмовити (якщо потрібне суттєве доопрацювання, але автор може подати виправлений матеріал повторно);
 • Відмовити без дозволу повторного подання (якщо матеріал має принципові недоліки, містить плагіат або не відповідає тематиці видання).

Автори статей несуть всю повноту відповідальності за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень незалежності отриманих результатів.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
 • Формат статті – A4, орієнтація – книжкова, матеріали підготовлені у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)
 • Поля – всі сторони 2 см
 • Шрифт – Times New Roman
 • Розмір основного тексту – 14 пунктів
 • Міжрядковий інтервал – полуторний
 • Вирівнювання тексту – за шириною
 • Абзацний відступ – 1,25 см
 • Нумерація сторінок – не ведеться
 • Автоматична розстановка переносів – вимкнена

Рисунки та таблиці – мають бути розміщенні безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифту при оформленні таблиць і рисунків – 12 пунктів. Кількість рисунків і таблиць має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули – повинні бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Обсяг статті – від 10 до 15 сторінок.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:
 • На першому рядку зазначається назва статті англійською мовою.
 • На другому рядку зазначається Прізвище, Ім’я автора(-ів) статті англійською мовою (не більше, ніж двох осіб). Вказати ORCID та/або ResearcherID для автора(-ів), а також електронну адресу автора(-ів). Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням.
 • На третьому рядку зазначається місце роботи, назва навчального закладу, країна англійською мовою.
 • Розширена анотація англійською мовою. Щоб розкрити основну ідею статті та результат дослідження, в анотації повинно бути виділено: предмет дослідження, методологію, мету і висновок дослідження. Мінімальний обсяг анотації – 250-300 слів.
 • Ключові слова англійською мовою. Мінімальний обсяг – 5-6 слів або словосполучень.
 • Вказати класифікацію JEL для ключових слів.
 • Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Необхідно вказати завдання дослідження та логіку подання матеріалу. Мінімальний обсяг – 1 сторінка.
 • Основний текст повинен бути розподілений на змістовні 2-3 розділи з окремими заголовками. Не використовуйте занадто довгі заголовки, допустимі заголовки до 6-8 слів.
 • Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки (можна по пунктах) за результатами дослідження і перспективи подальших розробок у цьому напрямку. Мінімальний обсяг – 1 сторінка.
 • Список літератури (див. нижче). За умови невірного оформлення списку літератури стаття може бути відхилена рецензентами.
 • Зразок оформлення наукової статті.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ПОСИЛАННЯ НА ЛІТЕРАТУРУ ТА БІБЛІОГРАФІЧНОГО СПИСКУ:
 • Посилання на літературу можуть бути представлені по тексту тільки в круглих дужках відповідно до прикладу.
 • Приклад оформлення посилання на літературу по тексту:

A discussion that excess materialism, greed and reckless financial behaviour have led the world to the current situation, which should be treated as a lesson, has emerged (Kasser, 2008).

 • Бібліографічний список представлений в алфавітному порядку та оформлений згідно з вимогами АРА (APA Style Reference Citations).
 • Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helvetyka. [in Ukrainian]

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. 

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЖУРНАЛУ В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
Координатор наукового журналу:
Ангелюк Ганна Тарасівна
Тел.: +380 63 616 16 67
E-mail: econom@cuesc.org.ua
Сайт: https://cuesc.org.ua/zhurnali/economedu/
Офіційний сайт журналу: www.ee.isma.lv

Завантажити інформаційний лист