KELM (Knowledge, Education, Law, Management) 

KELM (Knowledge, Education, Law, Management) 

Шановні автори!
Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі 
KELM (Knowledge, Education, Law, Management) 

Заповнити заявку про автора
Завантажити інформаційний лист

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за цим посиланням.

На розгляд до публікації в журналі приймаються статті на актуальну тему, що містять результати глибокого наукового дослідження, новизну і обґрунтування наукових висновків відповідних поставленій меті статті, які ніколи не друкувалися раніше та відповідають наступним галузям знань: освіта/педагогіка, культура і мистецтво, гуманітарні науки, соціальні та поведінкові науки, журналістика, управління та адміністрування, право.

Рік заснування: 2013 рік.
Засновник: Фундація «Інститут зі справ публічної адміністрації» в м. Люблін.
Періодичність: 8 разів на рік.
Мови публікації: польська, англійська, українська та інші мови країн ЄС.
Наукометричні бази: Index Copernicus, Worldcat, Research Bible, Central and Eastern European Online Library.


Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук).


Для публікації статті в журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» № 2(62), 2024 необхідно до 31 травня 2024 року (включно) надіслати на електронну пошту редакції kelm@cuesc.org.ua наступні матеріали:

 • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
 • Заповнити заявку про автора
 • квитанцію про сплату*.

*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 2-3 робочих днів з дня отримання редакцією матеріалів.

Електронна версія журналу буде розміщена на сайті після 30 серпня 2024 р.

Друкована версія журналу буде відправлена авторам статей, які замовлять друкований примірник, після 30 вересня 2024 р.


ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ
 • Cтаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему.
 • Cтаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни.
 • Назва статті, анотація та ключові слова подаються англійською та мовою рукопису. Прізвище та ім’я транслітеруються згідно чинних вимог транслітерації країни автора.

* Редакція журналу додає до рукопису назву статті, анотацію та ключові слова польською мовою.

Мови публікації: польська, англійська, українська та інші мови країн ЄС.

В статті допускається не більше двох авторів.

Файл зі статтею повинен містити:

 1. Інформацію про авторів (прізвище та ім’я, науковий ступінь, наукове звання, посада, місце роботи або навчання, місто, країна);
 2. Назву статті, анотацію і ключові слова англійською та мовою рукопису;
 3. Текст статті з підзаголовками, відповідно оформленими запозиченнями і посиланнями на джерела.
 4. Список використаних джерел.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.


ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
 1. Обсяг статті – 20 000–40 000 символів з пробілами.
 2. Поля – 2 см; абзац 1,25 см; відступ перед та після абзацу – 0; інтервал між рядками – 1,5.
 3. Шрифт – Times New Roman; кегль 14.
 4. Оформлення тексту статті:
 • Назва статті (вирівнювання по центру, прописними літерами напівжирним шрифтом).
 • Ім’я та прізвище автора (вирівнювання по центру, звичайними літерами, шрифт напівжирний, курсив).
 • Місце роботи, місто, країна, ORCID (вирівнювання по центру, звичайними літерами, курсив).
 • Анотація (Abstract) – 1 абзац від 100 до 150 слів, шрифт звичайний.
 • Ключові слова (Key words) – 6–8 слів чи фраз за темою статті, шрифт звичайний.
 • Основний текст статті, шрифт звичайний. Назви підзаголовків статті виділяються напівжирним шрифтом.
 • Список використаних джерел (References) – шрифт звичайний.

5. Необхідно чітко диференціювати тире (–) та дефіс (-).
6. Забороняється ущільнення або розрідження інтервалів між літерами.
7. Забороняється відбивати абзаци табуляціями або багаторазовими пробілами.
8. Між словами один пробіл (забороняється розріджувати слова декількома пробілами).
9. Використовуються лапки формату « ».
10. Між ініціалами та прізвищем ставиться нерозривний пробіл (Ctrl + Shift + пробіл).
11. Окрім тексту допускаються лише цілісні графічні елементи формату JPEG або JPG.
12. Дозволені лише графічні елементи, виконані у графічних редакторах із високою якістю деталей.
13. Заборонено використання сканованих малюнків/чернеток виконаних олівцем або ручкою від руки.
14. Забороняється зловживання обсягами таблиць – лише за необхідності у невеликих обсягах.
15. Формат файлу для відправки в редакцію – лише .DOC або .DOCX.


ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ

Всі матеріали, що надходять до редакції та відповідають тематиці журналу, перед публікацією проходять обов’язкове рецензування з залученням не менше двох експертів. Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв. Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разі виникнення у рецензента зауважень до статті, вона може бути повернена автору на доопрацювання.

Редакційна колегія журналу залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають вимогам та тематиці журналу.


АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Редакція видання здійснює внутрішнє анонімне рецензування статей та перевірку на наявність плагіату. Статті у виданні перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.


ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ

Вартість публікації наукової статті у журналі «KELM (Knowledge, Education, Law, Management)» становить 1 700 грн. (за 20 сторінок). За кожну додаткову сторінку понад зазначений обсяг необхідно сплатити 50 гривень. Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням збірника та розміщенням його електронної версії. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва вартість публікації наукової статті становить 1 300 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника – 800 гривень, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску.


СТРУКТУРА НАУКОВОЇ СТАТТІ

Назва статті повинна коротко інформувати про її зміст, містити не більше 13 слів.

Анотація (100–150 слів) повинна бути чіткою та інформативною (не містити загальних фраз, другорядної інформації), змістовною (відображати основний зміст статті), містити вступне речення, стислий опис методів проведення досліджень (1–2 речення), опис основних результатів і лаконічні висновки чи перспективи подальших досліджень. Анотація повинна бути зрозумілою без ознайомлення з основним змістом статті.

Ключові слова 6–8 слів /словосполучень, які відображають специфіку теми, але не дублюють слова з назви статті.

Текст статті повинен містити вступ, основну частину і висновки.

Вступ / «Introduction» повинен містити характеристику дослідження проблеми у світовій науковій літературі та мету роботи.

Основна частина

Формулюються завдання дослідження. Мета і завдання мають бути взаємопов’язані і розкривати тему, заявлену в назві роботи. Наводяться матеріали та методи досліджень, результати досліджень та їхнє обговорення.

Матеріал і методи досліджень формують так, щоб за наведеним описом можна було відтворити дослідження. На загальновідомі методи досить дати посилання.

Результати та їх обговорення: виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Результати належить представляти в логічній послідовності в тексті, в таблицях і рисунках. В тексті не варто повторювати дані таблиць і рисунків, потрібно говорити лише про їх порівняння. Підсумовуючи кількісні дані, необхідно наводити не лише відносні (наприклад, проценти), але й абсолютні їх значення, а також вказувати, які статистичні методи були застосовані для їх аналізу.

Обговорення. Містить лише інтерпретацію результатів, а не їх повторення. Слід виділити нові і важливі аспекти результатів проведеного дослідження, проаналізувати можливі механізми чи трактування цих даних, за можливості зіставити їх з даними інших дослідників. В обговорення можна включити обґрунтовані рекомендації для практики та можливі перспективи застосування отриманих результатів у майбутніх дослідженнях.

Висновки («Conclusion»). В них формулюються результати вирішення проблеми, вказаної у заголовку і меті статті.

Список джерел («References»).

Всі джерела зі списку літератури повинні бути процитовані в тексті статті, в іншому випадку відповідний елемент повинен бути вилучений. Посилання на використані джерела у тексті необхідно оформлювати мовою оригіналу у круглих дужках, в яких зазначаються прізвище автора, рік видання, сторінка на яку посилаєтесь. Наприклад: Jones S. stated, “Students often had difficulty using APA style” (Jones, 1998: 199). Перелік джерел формується за алфавітом.

Якщо стаття, на яку є посилання, має цифровий ідентифікатор doi (http://doi.org/index.html), його обов’язково потрібно вказувати.

Список літератури складається з двох блоків (незалежно від мови статті):

Список використаних джерел. Це джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до національного стандарту бібліографічного опису ДСТУ 8302:2015. Приклад:

Яцків Я.С., Радченко А.І. Про ефективність видання наукових журналів в Україні. Вісник Національної академії наук України. 2012. № 6. С. 62–67. DOI: 10.23012/2018.1-2.08.

References. Це ті ж самі джерела, але англійською мовою, оформлені відповідно до міжнародного стандарту бібліографічного опису APA (http://www.apastyle.org/). Назви україномовних джерел транслітеруються*, а в дужках – перекладаються англійською мовою. Приклад:

Yatskiv Ya.S., Radchenko A.I. (2012). Pro efektyvnist vydannia naukovykh zhurnaliv v Ukraini [On the effectiveness of publication of scientific journals in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy, 6, p. 62–67. DOI: 10.23012/2018.1-2.08 [in Ukrainian].

*Сайт транслітерації з української мови.


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ НАУКОВОЇ СТАТТІ

A modern view of syntax in English

Myroslava Kvitka
Candidate of Philology Science, Professor,
Professor of the Department of English Philology and Translation
Odessa National Polytechnic University (Odessa, Ukraine)
ORCID ID: 0000-0025-3589-4628
Email

Abstract. In the provisions of the scientific article, the author analyzes the opinions of scholars on modern syntax in English… (100–150 слів).
Key words. The combination, the complex sentence, the phrase, the simple sentence, the syntax.

Сучасний погляд на синтаксис в англійській мові

Мирослава Квітка
доктор філологічних наук, професор,
професор кафедри англійської філології та перекладу
Одеського національного політехнічного університету (Одеса, Україна)
ORCID ID: 0000-0025-3589-4628
Email

Анотація. У положеннях наукової статті автор проводить аналіз думок науковців щодо сучасного синтаксису в англійській мові…(100–150 слів).
Ключові слова: комбінація, просте речення, синтаксис, складне речення, словосполучення.

Текст статті … (Файфер, 2012: 105).

Список використаних джерел:

 1. Файфер Н.В. Основні напрями дослідження синтаксису. Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Філологія, педагогіка, психологія. 2012. Вип. 25. С.101–105. DOI: 10.23252/2048.1-2.08.

References:

 1. Faifer, N.V. (2012). Osnovni napriamy doslidzhennia syntaksysu [The main directions of syntax research]. Naukovyi visnyk kafedry YuNESKO Kyivskoho natsionalnoho linhvistychnoho universytetu. Filolohiia, pedahohika, psykholohiia. issue 25, pp. 101–105. DOI: 10.23252/2048.1-2.08 [in Ukrainian].

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Координатор наукового журналу:
Тютюнник Тетяна Миколаївна
Тел.: +38 (068) 473 02 28
E-mail: kelm@cuesc.org.ua
Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/kelm
Офіційний сайт журналу: www.kelmczasopisma.com

Завантажити інформаційний лист