Reality of Politics

Reality of Politics

Шановні автори!

Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному науковому журналі
«Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts»

Журнал «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» засновано Інститутом політичної та європейської науки при Щецинському університеті за підтримки Ради Інституту та участі польського наукового видавництва «Wydawnictwo Adam Marszałek».

Відповідно до “Переліку оцінених наукових журналів та матеріалів міжнародних конференцій” затвердженого наказом Міністерством Науки та Вищої Освіти Республіки Польща від 18 грудня 2019 року, журнал «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» має оцінку 20 балів. 

У 2019 році між польським науковим видавництвом «Wydawnictwo Adam Marszałek» та Центром українсько-європейського наукового співробітництва було підписано угоду про співпрацю, в межах якої ЦУЄНС був уповноважений представляти журнал «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» в Україні.

Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті польського видавництва «Wydawnictwo Adam Marszałek» на сторінці видання «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» за цим посиланням.


До друку приймаються наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих фахівців у галузі суспільних, юридичних наук та публічного управління англійською та українською мовами.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).


Для публікації статті в журналі «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» № 17/2021 необхідно до 1 жовтня 2021 року надіслати на електронну пошту редакції rop@cuesc.org.ua наступні матеріали:

  • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
  • заповнити заявку про автора за цим посиланням;
  • квитанцію про сплату.

*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування статті. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 3-4 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ:

Після надання автором статті в редакцію журналу «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» вона проходить внутрішнє анонімне рецензування виключно польськими рецензентами. Рецензування здійснюється визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв. Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разі виникнення у рецензента зауважень до статті, вона може бути повернена автору на доопрацювання.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації наукової статті у журналі «Reality of Politics. Estimates – Comments – Forecasts» становить 3 000 грн.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ:

– автор не може редагувати рукопис після його надсилання, тому радимо надсилати остаточну версію статті;

– редакція не повертає поданих матеріалів та залишає за собою право вносити офіційні зміни та додавати необхідні абревіатури;

– стаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему;

– стаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;

– обсяг статті – 20 000–40 000 символів з пробілами (включаючи анотацію, посилання, бібліографію, таблиці, схеми та виноски);

– цитування в тексті: бібліографічний стиль APA.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення .doc, .docx). Обсяг статті – 20 000–40 000 символів з пробілами;

Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:

На початку статті вказується:

назва;

прізвище, ім’я, по батькові автора (-ів) статті (не більше двох осіб);

посада, місце роботи/навчання, науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), електронна адреса;

код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;

анотація та ключові слова.

Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів. До анотації обов’язково додають
5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

References. Посилання повинні бути розміщені в кінці статті в алфавітному порядку. Оформлюються відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55.

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

CORRELATION OF NORMATIVE RESOLUTIONS
WITH NORMATIVE LEGAL ACTS

Joanna Marszałek-Kawa,
Faculty of Political Science and International Studies,
Nicolaus Copernicus University in Toruń
https://orcid.org/XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
kawad@box43.pl

Summary
Обсяг анотації: мінімум – 300 слів, максимум – 350 слів.
Key words
До анотації обов’язково додають 5–10 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

1. Introduction
2. The structure and mechanism of normative resolutions
In the given article the issues concerning normative resolutions which are given by the Supreme Court of the Republic of Kazakhstan according to criminal cases are pointed out. The structure and mechanism of normative resolutions are discussed. Correlation of normative legal acts are investigated. Normative legal acts consist of legal norms, they regulate and manage social relations. (Averianov, 1998, p. 34).
3. Normative resolutions of the Republic of Kazakhstan
4. Correlation of normative legal acts
5. Conclusions

References:

1. Kornijevs’ky O. (2011) Nacional’na bezpeka. Politychna encyklopedija [National security. Political encyclopedia]. Kyi’v: Parlaments’ke vydavnyctvo. [in Ukrainian].

2. Tupchijenko L. (2004) Nacional’na bezpeka. Politologichnyj encyklopedychnyjslovnyk [National security. Political science encyclopedic dictionary]. Kyi’v: Geneza. [in Ukrainian].

ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЖУРНАЛУ В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Координатор наукового журналу:
Лящова Анастасія Олександрівна
Тел.: +38 (095) 653 40 42
E-mail: rop@cuesc.org.ua
Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/rop/ 

Завантажити інформаційний лист