Міжнародна наукова конференція із сучасних тенденцій наукових досліджень (м. Рига, Латвійська Республіка)

Міжнародна наукова конференція із сучасних тенденцій наукових досліджень (м. Рига, Латвійська Республіка)

7566

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
(ISMA University of Applied Sciences)

Міжнародна наукова конференція

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ
НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СВІТІ

30–31 травня 2024 року
м. Рига, Латвійська Республіка

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній науковій конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які зацікавлені тематикою заходу.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Роман Дьякон – доктор технічних наук, професор, академік, президент, Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Денис Дьякон – доктор економічних наук, професор, ректор, Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Айварс Станкевичс – доктор економічних наук, доцент, Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA);

 

Антоніна Дьякон – доктор економічних наук, професор, Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA);

 

Володимир Пилипенко – доктор юридичних наук, директор, доцент кафедри міжнародних відносин Навчально-наукового інституту міжнародного права, інновацій і проєктної діяльності Львівського університету бізнесу і права, Почесний консул Литовської Республіки.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають зробити такі дії: 

 1. до 24 травня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези доповіді;
 2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: На конференцію із сучасних тенденцій наукових досліджень.

СЕКЦІЇ

 1. Тенденції у сфері аграрних наук.
 2. Тенденції у сфері журналістики, реклами та PR.
 3. Тенденції у сфері культури та мистецтва.
 4. Тенденції у сфері медицини.
 5. Тенденції у сфері педагогіки та психології.
 6. Тенденції у сфері права.
 7. Тенденції у сфері природознавства.
 8. Тенденції у сфері публічного управління та адміністрування.
 9. Тенденції у сфері суспільних наук.
 10. Тенденції у сфері технічних наук.
 11. Тенденції у сфері фізико-математичних наук.
 12. Тенденції у сфері фізичної культури та спорту.
 13. Тенденції у сфері філології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 600 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 500 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває транспортні та адміністративні витрати, пов’язані з виготовленням міжнародних сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, після 9 серпня 2024 року.

УМОВИ УЧАСТІ

Усі учасники конференції будуть забезпечені електронним збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Учасники конференції отримують  електронний сертифікат із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації  (15 годин – 0,5 кредиту ECTS).

Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 7.4 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing”.

Зразок розміщення можна подивитися за цим посиланням.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Назва секції.

Далі, через один інтервал, назва доповіді англійською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Далі, через один інтервал, назва доповіді українською мовою, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора латиницею (шрифт Times New Roman № 14, жирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені англійською мовою); шрифт Times New Roman № 14, курсив.

Через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора (шрифт Times New Roman № 14, жирний), науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна (оформлені українською мовою); шрифт Times New Roman № 14, курсив.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Мова конференції: латиська, англійська, українська.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ

Організаційний комітет міжнародної наукової конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, латиською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ТЕЗ

Секція 5. Тенденції у сфері педагогіки та психології.

Use of innovative technologies for teaching differential
equations in a pedagogical university

Використання технологій інноваційного навчання
диференціальних рівнянь у педагогічному університеті

Tiahai I. M.
Doctor of Engineering, Professor,
Professor at the Department of General Mathematics
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Kyiv, Ukraine

Тягай І. М.
доктор технічних наук, професор,
професор кафедри загальної математики
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна

 Текст… [1, с. 194].

Література:

 1. Онищук А. С. Інтерактивне навчання як запорука якісної професійної підготовки перекладачів. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». 2017. Вип. 1(40). С. 193–196.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з Вищою школою менеджменту інформаційних систем (ISMA))

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор конференції.
Телефон: +38 068 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити