Міжнародна наукова конференція «ХХVII Сходознавчі читання А. Кримського»

Міжнародна наукова конференція «ХХVII Сходознавчі читання А. Кримського»

416

Інститут сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України
Видавництво “Азіатика”
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Міжнародна наукова конференція

ХХVII СХОДОЗНАВЧІ ЧИТАННЯ А. КРИМСЬКОГО

27 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

РОБОТУ СЕКЦІЙ ЗАПЛАНОВАНО З ТАКИХ НАПРЯМІВ:

 • Історія та культура країн Сходу; Стародавній Схід;
 • Релігії та філософські вчення Сходу; Східні мови та літератури;
 • Кочові спільноти Великого Степу;
 • Історія та культура Криму й Причорномор’я доби Середньовіччя та Нового часу;
 • Пам’ятки єврейської літератури; Історія євреїв Східної Європи;
 • Політичні, економічні та соціокультурні проблеми розвитку країн сучасного Сходу;
 • Історія та культура корінних народів східного походження та міноритарних спільнот Сходу в Україні;
 • Пам’ятки східного походження в Україні; Історія сходознавства.

Робочі мови – українська, англійська.

Тривалість доповіді – 15 хвилин.

Читання проводитимуться в комбінованому форматі.

Заявки на участь приймаються до 3 червня 2024 р. (включно). Заявнику необхідно:

Тези доповіді приймаються в електронному вигляді (формат MS Word). Кількість співавторів – до двох осіб. Обсяг – від 2000 до 4000 знаків з урахуванням списку літератури.

Оргкомітет залишає за собою право відхилити тексти, які суперечать принципам і правилам академічної доброчесності, не відповідають вимогам до оформлення або надійшли після 3 червня 2024 року.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ВІДХИЛЕННЯ ТЕЗ:

 • плагіат, самоплагіат;
 • фабрикація або фальсифікація даних (посилань, фактів, цитат тощо);
 • відсутність наукової новизни;
 • опора на застарілу, вторинну (перекладну) літературу і джерела;
 • компілятивний характер тексту;
 • фактична невідповідність     тексту      тематиці      та/або                    фаховому спрямуванню конференції;
 • невідповідність заявленої назви тексту його фактичному змісту.

Про результати відбору буде повідомлено кожному дописувачу на його електронну адресу не пізніше 10 червня 2024 р.

Участь у конференції є безоплатною.

За підсумками роботи Читань учасники, які особисто виголосили доповідь та взяли участь у роботі відповідної секції, отримають збірник матеріалів конференції та сертифікат учасника в електронній формі.

Збірник тез конференції буде розміщений на

відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE, за цим посиланням.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2000 до 4000 знаків з урахуванням списку літератури, у вигляді файлу з розширенням *.rtf; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрям конференції відповідно до тематики доповіді; УДК; прізвище та ініціали автора (авторів); ORCID; науковий ступінь та/або вчене звання (за наявності), посада; місце роботи або навчання (точна офіційна назва установи); місто, держава; назва тез доповіді; ключові слова; текст.

Сторінки не нумеруються.

Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Овчаренко_П. В._тези).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:». Список літератури оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [1, с. 89].

Оргкомітет працює із дотриманням рекомендацій Комітету з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти щодо припинення (обмеження) використання джерел інформації держави-агресора в наукових публікаціях: http://surl.li/oqnef (https://naqa.gov.ua/2023/12/рекомендації-комітету-з-питань-етики/).

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Історія та культура країн Близького та Середнього Сходу

УДК 141.1

Галета А.А.
ORCID: 0000-0000-0000-0000
доктор історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії, соціології
та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського
м. Одеса, Україна

МУСУЛЬМАНСЬКА КУЛЬТУРА БЛИЗЬКОГО ТА
СЕРЕДНЬОГО СХОДУ У СЕРЕДНІХ ВІКАХ

Ключові слова: Близький Схід, культура, іслам, Середньовіччя.

Інтерес до Сходу в європейців завжди був великим. Древні греки захоплювалися єгипетською цивілізацією. Древні римляни говорили: “Ex Oriente lux” – “Зі Сходу – світло”. Зацікавлене ставлення до Сходу збереглося в Європі і в ранньому середньовіччі, а згодом посилилося в період хрестових походів [1, с. 89].

Література:

 1. Абрамов В.В., Тонкошкур М.В. Історія туризму. Харків: ХНАМГ, 294 с.
 2. Циганкова Е.Г. Сходознавчі установи в Україні (радянський період). Київ: Критика, 292 с.

ОРГКОМІТЕТ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

“ХХVII Сходознавчі читання А. Кримського”
Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАНУ
01001, Київ, вул. Михайла Грушевського, 4, кімн. 205

e-mail: chytkrymskogo@gmail.com
web: https://oriental-studies.org.ua
т.: +38 068 824 75 98

Поширити