Конкурс Перших Центральноукраїнських наукових читань «Права людини та правоохоронна діяльність»

Конкурс Перших Центральноукраїнських наукових читань «Права людини та правоохоронна діяльність»

442
Донецький державний університет внутрішніх справ

Конкурс Перших Центральноукраїнських наукових читань

ПРАВА ЛЮДИНИ ТА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ

Мета конкурсу – визначення досягнень молодих вчених та здобувачів вищої освіти, заохочення до творчої роботи та розвитку інтелектуального потенціалу, акцентування уваги суспільства на актуальних питаннях правового захисту громадян та ефективної правоохоронної діяльності.

Конкурс проводиться з метою акцентування уваги суспільства на актуальних питаннях правового захисту громадян та ефективної правоохоронної діяльності. Конкурс спрямований на стимулювання активної участі молодих науковців у розробці інноваційних підходів до забезпечення прав та свобод людини, а також на заохочення їхньої творчості та інтелектуального розвитку в цій сфері. Участь у Конкурсі надає можливість здобувачам вищої освіти та молодим ученим продемонструвати свої наукові досягнення, обмінятися думками з колегами та отримати визнання за свою роботу в галузі правової науки.

Організатором Конкурсу є Донецький державний університет внутрішніх справ. Як співорганізатори Конкурсу можуть бути запрошені інші заклади вищої освіти та наукові установи, центральні органи виконавчої влади, установи та організації, діяльність яких пов’язана із правоохоронною діяльністю та правами людини.

У Конкурсі можуть брати участь здобувачі першого – третього рівня вищої освіти, у тому числі іноземці та особи без громадянства, що навчаються у закладах вищої освіти України (крім громадян (підданих) країн, які визнані Верховною Радою України державами-агресорами), а також молоді учені віком до 35 років.

Конкурс оголошується наказом ректора Донецького державного університету внутрішніх справ, в якому, зокрема, зазначаються: склад організаційного комітету та строки проведення Конкурсу.

Інформація про умови проведення Конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті Донецького державного університету внутрішніх справ https://dnuvs.ukr.education.

ВИМОГИ ДО НАУКОВИХ РОБІТ

На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи з питань прав людини та правоохоронної діяльності здобувачів першого – третього рівня вищої освіти або молодих вчених віком до 35 років. Роботи повинні мати наукове й прикладне значення, а їх результати можуть бути використані в освітньому процесі чи практичній діяльності.

До участі в Конкурсі не допускаються роботи, які раніше були удостоєні нагород або відзнак конкурсів чи премій Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських або
міжнародних конкурсів чи премій.

Одна наукова робота може мати не більше двох авторів та одного наукового керівника. Якщо автори наукової роботи є представниками різних закладів вищої освіти / наукових установ, можуть бути два наукові керівники з різних закладів вищої освіти / наукових установ.

Наукові роботи мають бути виконані державною мовою та оформлені відповідно до таких вимог:

 • текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1.5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм. Загальний обсяг роботи не повинен перевищувати 20 сторінок без урахування додатків та списку використаних джерел.
 • Наукова робота повинна мати титульну сторінку, анотацію, зміст, вступ, розділи, висновки та список використаних джерел. Кожен з цих складників та додатки мають починатися з нової сторінки.
 • На титульній сторінці зазначаються тільки шифр (не більше двох слів) та назва роботи.
 • Анотація ‒ це узагальнений короткий виклад основного змісту роботи. У цьому зведенні презентуються основні результати дослідження, із підкресленням їх наукової оригінальності та практичної значущості. На завершення анотації подаються ключові слова, які сприяють класифікації та пошуку роботи.
 • Зміст повинен включати назви всіх структурних елементів роботи, заголовки та підзаголовки (за їх наявності) із зазначенням номерів їх початкових сторінок.
 • Вступ має містити такі основні елементи: актуальність теми
  дослідження, мета та завдання дослідження, предмет та об’єкт дослідження, методи дослідження, наукова новизна, практична значимість та загальна характеристика роботи, наявність у автора публікацій, довідок про впровадження результатів дослідження.
 • У розділах наукової роботи має бути вичерпно й повно викладено зміст власних досліджень. У випадку інтеграції ідей, тверджень та даних, що походять від інших наукових дослідників, обов’язково необхідно включати в роботу посилання на джерела інформації, дотримуючись встановлених норм наукової етики та цитування. Структура наукової роботи може бути організована у вигляді розділів та підрозділів з метою систематизації та логічної побудови аналітичного матеріалу.
 • У висновках викладаються ключові наукові та практичні результати проведеного дослідження, визначаються наукові проблеми, на вирішення яких можуть вплинути отримані висновки, а також вказуються можливі шляхи подальших досліджень. У випадку, коли отримані результати мають практичне застосування, висвітлюються деталі використання досліджень або надаються рекомендації щодо їхнього практичного використання.
 • Список використаних джерел формується автором в кінці роботи у порядку появи посилань у тексті. Бібліографічний опис списку використаних джерел оформляється відповідно до Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • До наукової роботи обов’язково додається звіт про плагіат, що є відображенням рівня унікальності (оригінальності) тексту, згенерованого за допомогою спеціалізованих інформаційних ресурсів та програмного забезпечення. В цьому звіті вказується програмний продукт, за допомогою якого здійснювалася перевірка унікальності тексту наукової праці. Звіт про рівень унікальності тексту завіряється підписом відповідальної особи та печаткою закладу вищої освіти (наукової установи), де проводилася перевірка.
 • Як додатки можуть бути долучені допоміжні матеріали, що
  розкривають зміст окремих положень наукової роботи: ілюстрації, результати соціологічних опитувань, документи про впровадження результатів роботи в практичну діяльність, законотворчий та освітній процес, копії публікацій автора тощо.

ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Заявки на участь у конкурсі (додаток 1) разом із науковими роботами подаються в друкованому вигляді на адресу Донецького державного університету внутрішніх справ (25015, Кіровоградська область, місто Кропивницький, вулиця Велика Перспективна, будинок 1) та в форматі PDF на електронну пошту: nauka.dnuvs@gmail.com.

У разі невідповідності наукової роботи п. 9 Положення, вона може бути повернута авторові для усунення недоліків.

Конкурс проводиться в два етапи: перший етап – рецензування наукових робіт; другий етап – проведення круглого столу.

Під час першого етапу кожна робота оцінюється членами конкурсної комісії за такими критеріями:

№ з/п Характеристики та критерії оцінки рукопису наукової роботи Максимальна кількість балів (за 100-бальною шкалою)
1 Актуальність проблеми 10
2 Наукова новизна та оригінальність ідей 15
3 Використані методи дослідження 15
4 Теоретичні наукові результати 10
5 Практична    направленість    результатів                      (документальне підтвердження впровадження результатів роботи) 20
6 Рівень використання наукової літератури та інших джерел інформації 10
7 Якість оформлення 10
8 Наукові публікації 10
Сума балів  

Загальна оцінка наукової роботи визначається як середнє арифметичне значення оцінок, наданих членами конкурсної комісії під час рецензування. Конкурсна комісія складає загальний рейтинговий список наукових праць та визначає ті з них, автори яких будуть запрошені для їхнього захисту на підсумковому круглому столі.

Інформація щодо дати проведення підсумкового круглого столу, списків запрошених для участі, а також загальний рейтинговий список публікуються на офіційному вебсайті Донецького державного університету внутрішніх справ не пізніше ніж за два тижні до проведення заходу. У випадку неможливості учасника конкурсу взяти участь у підсумковому круглому столі особисто, передбачена можливість участі з використанням телекомунікаційних засобів у режимі відеоконференції.

Публічна презентація конкурсних наукових робіт на зазначеній конференції оцінюється конкурсною комісією за десятибальною шкалою.

ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Загальна підсумкова рейтингова оцінка кожної конкурсної роботи визначається додаванням всіх балів, отриманих за результатами рецензування та підсумкового круглого столу.

Перші три наукові роботи, які отримали найбільшу кількість конкурсних балів вважаються переможцями Конкурсу, а їх автори нагороджуються дипломами І-ІІІ ступенів.

Автори робіт-переможців можуть бути нагороджені цінними подарунками та/або грошовими преміями (за наявності фінансування).

Конкурсна комісія може відзначити кращі роботи за номінаціями, визначеними організаційним комітетом за тематичними напрямами.

Автори таких робіт відзначаються грамотами.

Наукові керівники робіт, нагороджених дипломами І-ІІІ ступенів та грамотами в номінаціях, відзначаються подяками.

Результати проведення конкурсу оголошуються на підсумковому круглому столі та оприлюднюються на офіційному вебсайті Донецького державного університету внутрішніх справ https://dnuvs.ukr.education.

Більш детальна інформація за QR-кодом:

Поширити