За підтримки ЦУЄНС відбулась конференція з освітніх питань в Україні

За підтримки ЦУЄНС відбулась конференція з освітніх питань в Україні

799

З 18 по 20 листопада пройшла VI Міжнародна науково-практична конференція «Третій рівень освіти в Україні: становлення та тенденції» на базі практики «Гарт» у с. Світязь Шацького району Волинської області. Мета наукового заходу – обговорити та провести аналіз особливостей освітньої підготовки докторів філософії і докторів наук у воєнних реаліях та поділитись ідеями, як можна покращити становище освіти в Україні з огляду на складні умови, в яких ми живемо. До дискусії мали змогу приєднатись науковці, працівники відділів аспірантури та докторантури закладів вищої освіти, голови, вчені секретарі та члени спеціалізованих учених рад із захисту дисертацій, докторанти, аспіранти, представники рад молодих учених, а також усі зацікавлені особи, діяльність яких має відношення до порушених на конференції питань.

До участі у заході долучились науковці з такими темами:

 • Ярош Ярослав – доктор політичних наук, доцент, декан факультету історії, політології та національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Забезпечення якості підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти у ВНУ імені Лесі Українки (на прикладі факультету історії, політології та національної безпеки»);
 • Василишина Наталія – доктор педагогічних наук, професор Національного авіаційного університету (тема виступу: «Пріоритетні напрями культурно-освітньої інтеграції України до Європейського Союзу»);
 • Арістова Ірина – доктор юридичних наук, професор, завідувачка кафедри адміністративного та інформаційного права Сумського національного аграрного університету (тема виступу: «Тенденції наукової підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти в Україні: юридичне забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку»);
 • Стрільчук Людмила – доктор історичних наук, професор, завідувачка кафедри всесвітньої історії ВНУ імені Лесі Українки (тема виступу: «Відбудова системи освіти: досвід Другої світової війни для сьогодення»);
 • Гресько Ольга – кандидат філологічних наук, доцент, доцент Навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (тема виступу: «Вища школа України після перемоги»);
 • Пасічник Юрій – доктор економічних наук, професор, професор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (тема виступу: «Роль наукових економічних досліджень у розвитку окремих сегментів економіки України»);
 • Коломоєць Тетяна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету (тема виступу: «Спроможність ЗВО забезпечити захист дисертаційної роботи здобувача: нормативно-правова модель, прогалини правозастосування та рекомендації щодо уніфікації реальної гарантованості»);
 • Батиргареєва Владислава – доктор юридичних наук, професор, директорка Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (тема виступу: «Досвід проведення наукових досліджень аспірантами в умовах воєнного стану в Україні (на прикладі Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України)»);
 • Івановська Алла – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Галус Олена – кандидат юридичних наук, доцент, завідувачка відділу аспірантури та докторантури, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова; Рижук Ірина – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова (тема виступу: «Проблемні аспекти нормативно-правового забезпечення підготовки докторів філософії»);
 • Бабенко Андрій – доктор юридичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту права та кібербезпеки Одеського державного університету внутрішніх справ (тема виступу: «Підготовка докторів філософії юридичного профілю в умовах воєнного стану: досвід ЗВО зі специфічними умовами навчання»);
 • Дрозд Олексій – доктор юридичних наук, професор, начальник відділу докторантури та ад’юнктури Національної академії внутрішніх справ (тема виступу: «Особливості підготовки докторів філософії в ад’юнктурі НАВС (зокрема, під час дії воєнного стану)»);
 • Батюк Олег – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державної безпеки ВНУ імені Лесі Українки (тема виступу: «Доцільність підготовки докторів філософії у цивільних закладах вищої освіти за спеціальністю 256 «Національна безпека»);
 • Васиньова Надія – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри публічної служби та управління навчальними і соціальними закладами ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (тема виступу: «Основні принципи планування та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти у сучасних умовах»);
 • Смутчак Зінаїда – доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри менеджменту авіаційної діяльності Льотної академії Національного авіаційного університету (тема виступу: «Військові дії в Україні як чинник впливу на якість підготовки фахівців»);
 • Ільницька Любов – кандидат філософських наук, докторантка Інституту проблем виховання НАПН України (тема виступу: «Комунікативна площина відповідальності при атестаційній звітності випускників третього рівня вищої освіти під час військового стану»);
 • Боровик Андрій – кандидат юридичних наук, професор, академік Академії адміністративно-правових наук України, проректор з наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука (тема виступу: «Корупційний складник у підготовці докторів філософії та докторів наук в Україні»);
 • Сардарян Карина – кандидат філологічних наук, доцент, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка (тема виступу: «Professional activity of participants in the educational process and researchers during the war»);
 • Калініна Аліна – кандидат юридичних наук, науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України (тема виступу: «Навчання в аспірантурі в умовах воєнного стану»);
 • Вакуленко Віталій – кандидат економічних наук, завідувач відділу НУБіП України (тема виступу: «Ключові аспекти академічної доброчесності в умовах сьогодення»);
 • Шкабаріна Маргарита – кандидат педагогічних наук, доцент Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» (тема виступу: «Актуальні проблеми здобуття вчених ступенів в умовах воєнного стану»);
 • Глущенко Юлія – кандидат економічних наук, доцент, доцент Полтавського державного аграрного університету (тема виступу: «Пріоритети розвитку вищої освіти в Україні»);
 • Русаков Сергій – кандидат філософських наук, доцент, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (тема виступу: «Стан та перспективи сучасних українських культурологічних досліджень у контексті європейської наукової інтеграції»);
 • Горборуков Вячеслав – кандидат технічних наук, науковий співробітник Національного центру «Мала академія наук України» (тема виступу: «Інформаційно-аналітична платформа підтримки публікаційної активності як інструмент підвищення якості наукових досліджень в умовах воєнного стану»);
 • Стрелков Владислав – доктор філософії зі спеціальності політологія, асистент кафедри державної безпеки ВНУ імені Лесі Українки (тема виступу: «Вплив воєнного стану на підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 256 «Національна безпека у цивільних закладах вищої освіти»);
 • Niczyporuk Janusz – Kierownik Katedry Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (тема виступу: «Realizacja wspуlnych studiуw PhD stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowew»);
 • Дучимінська Тамара – кандидат психологічних наук, доцент, декан факультету психології Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Психолого-педагогічні аспекти наукових пошуків здобувачів третього рівня освіти»);
 • Федонюк Анатолій – кандидат фізико-математичних наук, доцент, докторант Волинського національного університету імені Лесі Українки; Федонюк Юрій  – аспірант Волинського національного університету імені Лесі Українки; Юнчик Валентина – заступник декана факультету інформаційних технологій і математики Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Використання рекомендаційних систем у процесі формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачами освіти»);
 • Захожий Володимир – кандидат педагогічних наук, доцент, директор департаменту молоді та спорту Луцької міської ради (тема виступу: «Система фізичного виховання як науково-дослідний складник»);
 • Козіброцький Сергій – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Сучасні напрями наукових досліджень у галузі фізичної культури і спорту»);
 • Сірук Наталія – кандидат історичних наук, доцент, викладач Відокремленого структурного підрозділу «Волинський фаховий коледж Національного університету харчових технологій» (тема виступу: «Тоталітарний контроль культурно-наукової сфери крізь призму історії України 40–50-х років ХХ ст.»);
 • Сологуб Тетяна – інженер центру перепідготовки та підвищення кваліфікації Навчально-наукового Інституту неперервної освіти Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Підвищення кваліфікації як чинник академічної мобільності»);
 • Філіпович Мирослава – кандидат історичних наук, доцент, докторантка Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Діяльність управлінських структур у науково-освітній сфері у перші місяці повномасштабного російського нападу 2022 р.»);
 • Майовець Андрій – аспірант Українського католицького університету (тема виступу: «Сучасна ілюстрація в дитячому книговиданні без ідеології, насильства і війни в творчому доробку митців Львівської національної академії мистецтв»);
 • Каліщук Оксана – доктор історичних наук, професор, професор кафедри археології та історії України Волинського національного університету імені Лесі Українки (тема виступу: «Зміна методологічної парадигми досліджень у сфері гуманітаристики в умовах російсько-української війни»).

Окремо варто приділити увагу тому, що доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва Михайло Віхляєв взяв участь у конференції з доповіддю на тему «Співпраця Центру українсько-європейського наукового співробітництва із закладами вищої освіти України під час акредитації освітніх програм». Також важливим був виступ «Діяльність видавничого дому «Гельветика» під час війни у сфері підтримки наукової спільноти України» кандидата економічних наук, засновника та директора видавничого дому «Гельветика» Олега Головка.

За результатами конференції зусиллями Видавничого дому «Гельветика» видано збірник тез, з яким можна ознайомитися за посиланням. Також на заході була представлена колективна монографія «Education, science, research during martial law», видана за підтримки Видавничого дому «Гельветика». До видання увійшли 15 потужних розділів, які розкрили освітню сферу на різних етапах її розвитку, зокрема під час дії воєнного стану в Україні. Колективну монографію можна переглянути за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам наукової події за активність та ініціативність!

Поширити