PNAP / Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

PNAP / Periodyk Naukowy Akademii Polonijnej

Шановні автори!
Запрошуємо Вас до публікації у зарубіжному
науковому журналі
PNAP

PNAP – науковий журнал Полонійної академії в Ченстохові, який об’єднує вчених з різних континентів, чиї наукові статті розглядають проблеми у галузі гуманітарних наук, освіти/педагогіки, журналістики, соціальних та поведінкових наук, права, публічного управління та адміністрування, міжнародних відносин, охорони здоров’я та транспорту.

Науковому журналу нараховуються бали Міністерством науки та вищої освіти Польщі.

Журнал включено до наступних міжнародних наукометричних баз даних: DOAJPolish scientific and professional electronic journals; General Impact Factor; Punktacjaczasopism; UlrichsWeb; CiteFactor; DRJI; Nukat; Sindexs; ROAD; Index Copernicus; Crossref; WorldCat; Universitätsbibliothek Leipzig; TIB; ESJI; PBN; Scilit; TIB; JIFactor.

Кожному опублікованому матеріалу присвоюється міжнародний цифровий ідентифікатор DOI.

Мова публікації: англійська, французька, німецька, італійська та інші мови ЄС.

Періодичність: виходить 6 разів на рік.

ISSN 1895-9911 (print), ISSN 2543-8204 (online)

Голова редакційної ради: Анджей Кринський, кс., проф., д. хабіліт., ректор Полонійної академії в Ченстохові.

Головний редактор журналу: Мацей Рудницький, канд. наук, проф., проф. Полонійної академії в Ченстохові.


До друку приймаються наукові статті докторів та кандидатів наук, молодих науковців (аспірантів, здобувачів), а також практикуючих фахівців.

Наукова стаття, опублікована у науковому журналі «PNAP», вважається публікацією у періодичному науковому виданні держави, яка входить до Організації економічного співробітництва та розвитку та Європейського Союзу відповідно до п. 2.2 Наказу Міністерства освіти і науки України «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук» № 1220 від 23 вересня 2019 р. (для здобуття наукового ступеня кандидата та доктора наук); відповідно до п. 11 Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 167 (для присудження ступеня доктора філософії).


Для публікації статті в журналі «PNAP» Том 45 № 2, 2021 необхідно до 4 червня 2021 року надіслати на електронну пошту редакції pnap@cuesc.org.ua наступні матеріали:

  • статтю, оформлену згідно всіх вимог, що пред’являються редакцією. Авторам, чиї статті не відповідають вимогам, може бути відмовлено у публікації;
  • заповнити заявку про автора за цим посиланням;
  • квитанцію про сплату.

*Реквізити для сплати публікації надаються автору після вдалого проходження рецензування та перевірки статті системою антиплагіату. Про результати рецензування автору буде повідомлено протягом 4-5 днів з дня отримання редакцією матеріалів.

Розсилка друкованих примірників журналу відбудеться 6 серпня 2021 року. Електронна версія журналу буде розміщена на офіційному сайті за цим посиланням www.pnap.ap.edu.pl

СЕКЦІЇ:

LANGUAGE, CULTURE, COMMUNICATION (Мовознавство та мова, культурологія, антропологія, комунікація, освіта)

INNOVATION, WORK, SOCIETY (Соціологія та політологія, публічне управління, соціальна робота, право та міжнародні зв’язки, дослідження у галузі безпеки)

HEALTH, ENVIRONMENT, DEVELOPMENT (Медичні науки та охорона здоров`я, валеологія, дослідження тривалості життя та життєвого циклу, планування та розвиток)

TECHNOLOGY, CREATIVITY, IMPLEMENTATION (Транспорт, урбаністика, людський фактор та ергономіка)

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

ПРОЦЕС РЕЦЕНЗУВАННЯ:

Після надання автором статті в редакцію журналу «PNAP» вона проходить внутрішнє анонімне рецензування. Рецензування здійснюється одним з членів редакційної колегії, який є визнаним фахівцем у галузі знань за тематикою представленої роботи. Об’єктивні рецензенти ретельно оцінюють якість поданої статті, в тому числі з використанням своїх персональних критеріїв. Рецензенти перевіряють рукописи на предмет обґрунтованості обраної дослідницької методології і процедур. Крім того, вони здатні виявити неетичні дії або плагіат. У разі виникнення у рецензента зауважень до статті, вона може бути повернена автору на доопрацювання. Зазвичай рецензування триває 4-5 днів.

Автори статей несуть всю повноту відповідальності за зміст статей, достовірність даних, фактів, цитат, рівень незалежності отриманих результатів.

ВАРТІСТЬ ПУБЛІКАЦІЇ:

Вартість публікації наукової статті у журналі «PNAP» становить 2 000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва вартість публікації наукової статті становить 1 300 грн (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО НАУКОВОЇ СТАТТІ:

– автор не може редагувати рукопис після його надсилання, тому радимо надсилати остаточну версію статті;
– редакція не повертає поданих матеріалів та залишає за собою право вносити офіційні зміни та додавати необхідні абревіатури;
– надаючи рукопис до публікації автор передає права видавцеві. Це означає, що без письмового дозволу видавця він не може опублікувати цілу статтю або її частину в інших журналах та інших виданнях;
– стаття має представляти власні міркування автора на сформульовану тему;
– стаття має містити в собі ідеї, які характеризуються високим рівнем узагальнення і наукової новизни;
– обсяг статті – 15 000–40 000 символів з пробілами (включаючи анотацію, посилання, бібліографію, таблиці, схеми та виноски);
– мова публікації: англійська, французька, німецька, італійська та інші мови ЄС.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Статті приймаються у форматі Microsoft Word (розширення .doc, .docx). Обсяг статті – 15 000–40 000 символів з пробілами;
Поля – 2 см (нижнє) х 2 см (верхнє), 3 см (ліве) х 1,5 см (праве); абзац – 1,25 см; міжрядковий інтервал – 1,5 см; шрифт – Times New Roman; кегль – 14.

Якщо стаття містить таблиці і (або) ілюстрації, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт тексту – Times New Roman, розмір – 12 пт. Розмір таблиць та ілюстрацій не повинен бути більше ширини сторінки. Таблиці та ілюстрації повинні бути розміщені у відповідному місці в тексті.

ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗМІЩЕННЯ СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ:

На початку статті вказується:

назва;
прізвище, ім’я автора (-ів) статті (не більше двох осіб);
науковий ступінь, вчене звання (за наявністю), посада, місце роботи/навчання, країна походження;
електронна адреса, код ORCID ID. Якщо автор не зареєстрований в ORCID, необхідно обов’язково створити обліковий запис за посиланням http://orcid.org/;
анотація та ключові слова. Обсяг анотації: мінімум – 150 слів, максимум – 250 слів. До анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті.

Текст статті:

Вступ (Introduction) є обов’язковою частиною роботи, в якій автор вказує новизну теми та актуальність наукових рішень. Мета дослідження повинна бути чітко вказана поряд з науково-дослідницькими завданнями. Необхідно вказати методологію дослідження, логіку уявлення дослідженого матеріалу.

Основний текст повинен бути поділеним на змістовні розділи з окремими заголовками (до 4-6 слів).

Стаття повинна містити висновки з проведеного дослідження (Conclusions), в яких представлені розгорнуті конкретні висновки за результатами дослідження і перспективи подальших досліджень у цьому напрямку.

Посилання в тексті подаються разом з ім’ям та прізвищем автора/редактора, роком видання, а в випадку цитати або конкретного посилання – з номером сторінки, все в дужках та курсивом; наприклад (Друкер, 2006) або (Друкер та ін., 2010: 25).

References. Посилання повинні бути розміщені в кінці статті в алфавітному порядку. Оформлюються відповідно до стандарту АРА (APA Style Reference Citations). Автор (трансліт), назва статті (трансліт), назва статті (в квадратних дужках переклад англійською мовою), назва джерела (трансліт), вихідні дані (місто з позначенням англійською мовою), видавництво (трансліт). Наприклад:

Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]

Транслітерація імен та прізвищ з української мови здійснюється відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 р. № 55. 

Транслітерація з російської мови здійснюється відповідно до ГОСТ 7.79-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ:

MONTAGE ASTHE UNIVERSAL CREATIVE DEVICE: INTERDISCIPLINARY APPROACH

 Liudmyla Korotkova
Assistant Professor, PhD, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
e-mail: valeetmeama@i.ua, orcid.org/0000-0002-8038-1530

Summary
The  aim  of  this  paper  is  to  prove  the  hypothesis:  montage  is  the  universal creative  device  which  is  present  in  nature,  culture  and  art.  The  evolution  of  this  device  is considered  in  cinematography,  methods  of  using  montage  in  various  kinds  of art  are generalized.  Methods  used  in  the  study:  general  scientific  (analysis  and  synthesis,  induction and deduction), methods of theoretical research (from abstract to concrete), historical method. As  a  purely  technical  method,  montage  is  used  everywhere, starting  with  the  unforgettable past. 
(обсяг анотації: мінімум – 150 слів, максимум – 250 слів)
Keywords: knowledge, information, system, information economy, management. о анотації обов’язково додають 5–8 ключових слів чи словосполучень, жодне з яких не дублює назву статті)

1. Introduction
2. Montage in cinematography

It presupposes the conceptual comprehension of the process of establishment of an informative and technological method of production and related to it forming of an information paradigm in a modern economic science. The evolutionary process of the establishment of information society is represented in researches of P. Drucker, who used a notion “information revolutions” (Drucker, 1989: 23). He worked out the theory of the stages of development, which allows deeper understanding of the logic of establishment of information economy.

3. The Revolution in the development of information technologies
4. The process of globalization
5. Conclusions

References

  1. Drucker, P. F. (1989). The new realities: In government and politics, in economics and business, in society and world New York: Harper & Row.
  2. Dikhtiievskyi, P. V., Lahniuk, O. M. (2015). Kadrove zabezpechennia sudiv zahalnoi yurysdyktsii: administratyvno-pravovyi aspekt [Staff assistance of of courts of general jurisdiction: administrative and legal aspect]. Kherson: Helevetyka. [in Ukrainian]
ОФІЦІЙНИЙ ПРЕДСТАВНИК ЖУРНАЛУ В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Координатор наукового журналу:
Лящова Анастасія Олександрівна
Тел.: +38 (095) 653 40 42
E-mail: pnap@cuesc.org.ua
Сайт: www.cuesc.org.ua/zhurnali/pnap
Офіційний сайт журналу: www.pnap.ap.edu.pl

Завантажити інформаційний лист