Науково-педагогічне стажування із суспільних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

Науково-педагогічне стажування із суспільних наук (Республіка Польща, м. Влоцлавек)

7334
Куявський університет у Влоцлавеку

 Науково-педагогічне стажування

ЕФЕКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ
СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧИХ ДИСЦИПЛІН

м. Влоцлавек, Республіка Польща
6 травня – 16 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма стажування
Лист МОН України «Про забезпечення функціонування системи атестації наукових і науково-педагогічних кадрів»

До участі у стажуванні запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які мають або здобувають освіту в галузі історії, соціології, філософії, політології.

Навчальне навантаження стажування становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожного дня впродовж 6 робочих тижнів.

Кожен учасник стажування отримує сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами із зазначенням погодинної програми) та друкований збірник тез науково-методичних доповідей.

Сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування є документом, який підтверджує проходження стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу, на здобуття звань доцента, професора та старшого дослідника відповідно до п. п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам (з урахуванням останніх змін згідно з Наказом МОН України № 322 від 17 березня 2021 р.), а також враховується під час ліцензування та акредитації освітніх послуг.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО СТАЖУВАННЯ:

доктор Мирослава Струсь, Куявський університет у Влоцлавеку;

доктор Єлизавета Новаковська, Куявський університет у Влоцлавеку.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

1) учасникам необхідно заповнити заявку та до 30 квітня 2024 року (включно) надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді за профілем роботи в навчальному або науковому закладі України;

2) після отримання реквізитів надіслати електронну копію квитанції про сплату організаційного внеску.

Тема листа: НА СТАЖУВАННЯ ІЗ СУСПІЛЬНИХ НАУК.

Зверніть увагу! Проходження науково-педагогічного стажування без підготовки
науково-методичної доповіді неможливе.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

 1. Організаційний внесок учасника науково-педагогічного стажування становить 4500 грн. й використовується на покриття транспортних та адміністративних витрат, пов’язаних із виготовленням міжнародних сертифікатів, використанням офіційного інформаційного порталу та опублікуванням збірника тез доповідей. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 4000 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
 2. Зверніть увагу на те, що стажування одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником стажування, незважаючи на співавторство.
 3. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез доповіді та заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на поштову адресу, вказану в заявці, після 8 липня 2024 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет науково-педагогічного стажування забезпечує анонімне якісне рецензування кожної тези доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЯ:

У межах стажування відбудеться онлайн-лекція на платформі ZOOM англійською мовою.

Дата: 27 травня о 17:00 (за київським часом).

Посилання на онлайн-лекцію буде надіслано всім учасникам після сплати за стажування. Онлайн-лекція буде збережена.

Лектор – магістр Джоанна Скиба, експерт в галузі освіти та електронного навчання для дорослих (Республіка Польща).

Тема лекції: «Ефективне навчання впродовж життя – майбутнє освіти».

Джоанна про свою лекцію: У цій лекції ми зосередимося на навчанні впродовж життя та його важливості у часовій шкалі. Ми також висвітлимо всі сфери, пов’язані зі створенням, просуванням та валідацією.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Зверніть особливу увагу на те, що тема науково-методичної доповіді має бути пов’язана з особливостями підготовки спеціалістів у галузі історії, соціології, філософії та політології, системою вищої освіти в Україні та ЄС, формуванням умінь і навичок спеціалістів у галузі історії, соціології, філософії та політології тощо.

 • Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 2000, 2003, 2007; 2010; 2015; 2019.
 • Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.
 • Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.
 • Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Стеценко Л.П._тези, Стеценко Л.П._квитанція).
 • Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література: (Bibliography:)» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».
 • У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мови тез доповідей: польська, англійська, українська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються тези доповідей українською, англійською та польською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Особливості дистанційного навчання
у галузі соціально-поведінкових наук

Лушагіна Т. В.
кандидат політичних наук,
доцент кафедри соціології та політології
Чорноморський національний університет імені Петра Могили
м. Миколаїв, Україна

Текст… [1, с. 4].

<…>

Література:

 1. Світовий досвід організації та розвитку університетської системи дистанційного навчання / укл. І.В. Кулага, Д.О. Ільницький, С.О. Стрельник. К., 2013. 38 с.

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Качан Олена Вікторівна – координатор наукових заходів та проєктів у галузі суспільних наук.
Контактний телефон: +38 068 473 02 25
Електронна адреса: soc@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити